W

  

w. week

watt; simbool vir wolfram [tungsten] (element)

W. wes; weste; westelik, westelike; wissel

W.Afr. Wes-Afrika; Wes-Afrikaans, Wes-Afrikaanse

WAR Wetenskaplike Adviesraad

wask. waskamer

WASP Wit Angel-Saksiese Protestant

WAT Woordeboek van die Afrikaanse Taal

WAV Wet op Arbeidsverhoudinge

Wb weber

WB wissel betaalbaar


WBGK Wereldbond van Gereformeerde Kerke

wbl. weekblad

WBR Wêreldboksraad

WBV Wêreldboksvereniging

WC Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Wes-Kaap, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ’n internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-WC

wd. woord

WD Woltemadekruis vir Dapperheid: Goud

wdb. woordeboek

WDS Woltemadekruis vir Dapperheid: Silwer

wed. weduwee

W.Ed. Weledele

wederk. wederkerend, wederkerende

W.Ed.Hr. Weledele Heer

weerk. weerkunde; weerkundig, weerkundige

W.Eerw. Weleerwaarde

W.Eerw.Hr. Weleerwaarde Heer

wetb. wetboek

W.Eur. Wes-Europa; Wes-Europees, Wes-Europese

wew. wewenaar

w.g. was geteken; weinig gebruiklik, weinig gebruiklike

W.Germ. Wes-Germaans; Wes-Germaanse

w.g.k. (ook WGK) wortel van die gemiddel­de kwadraat

WGO Wêreldgesondheidsorganisasie

WI Wes-Indië; Wes-Indies, Wes-Indiese; wissel vir invordering

wisk. wiskunde; wiskundig, wiskundige

wk. wisselkoers

wk. (ook WK) waterkloset

w.k.w. warm en koue water

WL westerlengte

w/m (ook w.p.m.) woorde per minuut

wmn. (ook wrn.) weerman

WMO Wêreld Meteorologiese Organisasie

wnd. waarnemend, waarnemende

W.NFrk. Wes-Nederfrankies; Wes-Nederfrankiese

WNNR Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad

WNT Woordenboek der Nederlandsche Taal

WNW wesnoordwes; wesnoordwestelik, wesnoordwestelike

wo. waaronder

w.o. wissel om

Wo. Woensdag

WO Wêreldoorlogwyn van oorsprong

WOS wyn van oorsprong superieur

w.p.m. (ook w/m) woorde per minuut

WPU Wêreldposunie

WR waarnemende regterwetgewende raad

WRK Wereldraad van Kerke

wrn. (ook wmn.) weerman

ws. woonstel

ws. (ook WS) wisselstroom

WS werkwoordstuk

wsk. waarskynlik, waarskynlike

WSR Wyn- en Spiritusraad

wv. wisselvorm

WV Wetgewende Vergadering; woordverwerker

WVF WerkloosheidversekeringsfondsWVK Waarheids-en-Versoeningskommissie

ww. werkwoord; werkwoordelik, werkwoordelike

WWF Worldwide Fund for Nature (Wêreldwye Fonds vir die Natuur)

WWW (ook www) wêreldwye web

wynk. wynkunde; wynkundig, wynkundige

wysb. wysbegeerte

wysg. wysgerig, wysgerige