R

   

r. regs; radius (straal); reël; rente; rivier; recto(regterkantse bladsy van ’n oop boek)

R rand (ons geldeenheid); röntgen (internasionale eenheid om ’n dosis x-strale te meet); Réaumur(temperatuurskaal); Rankine (temperatuurskaal); rydberg(wiskundige kontante)

R. Reuters (internasionale persagentskap, in die negentiende eeu gestig deur baron Paul Julius von Reuter)

R. (ook regt.) regter

°R graad of grade Rankine

R & B rhythm and blues

Ra simbool vir radium (element)

RA rumatoïede artritis; regter-advokaat

rab. rabat

rad. radiaal, radiale

radiol. radiologie; radiologies, radiologiese

RAK Raad op Atoomkrag (destyds)

rail. rallentando (verlangsamend, in musiek)

RAM random access memory (lees- en skryfgeheue, van ’n rekenaar)

RAO Radioastronomie-observatorium

rap. rapport

RAVO Raad op Arbeidsverhoudinge in die Onderwys

Rb simbool vir rubidium (element)

RBT rooibloedseltelling

rd. roede

Rd riksdaalder

rdh. raadsheer

RDK Regterlike DIenskommissie

rdl. raadslid

rdr. radar

Re simbool vir renium (element)

red. redakteur; redaksie; redaktrise

redupl. reduplikasie; redupliserend, redupliserende

ref. referensie; referent

refl. refleksief, refleksiewe

reg. regering; regisseur; register; registrasie; registreer;regulasie

regsg. regsgeleerd, regsgeleerde; regsgeleerdheid

regt. regiment

regt. (ook R.) regter

rek. rekening
rekeningk. rekeningkunde; rekeningkundig,rekeningkundige

rekenk. rekenkunde; rekenkundig, rekenkundige

rek.wet. (ook RW) rekenaarwetenskap

rel. relatief, relatiewe

REM rapid eye movement (vinnige oogbewegings)

RENAMO (ook Renamo) Resistência Nacional Moçambicana (destydse Mosambiekse bevrydingsbeweging)

rep. republiek; republikeins, republikeinse

Rep. Republikein; Republikeins, Republikeinse

resp. respektiewe; respektiewelik; respondent

ret. retoer

RF République Francaise (Republiek van Frankryk)

RGN Raad vir Geesteswetenskaplike Na­vorsing

RGO (ook RO) rekenaargesteunde onderrig

RGV rekenaargeïntegreerde vervaardiging

rh. regterhand

Rh simbool vir rodium (element)

Rh. faktor in die bloed, genoem na die rhesus- of resus-aap

RH relatiewe humiditeit

RHK regimentshoofkwartier

RHO Raad op Hoër Onderwys

Rhod. Rhodesië (tans Zimbabwe); Rhodesies, Rhodesiese

RI resident-ingenieurRomanum Imperium  (Romeinse Ryk); Rex et Imperator (koning-keiser); Regina et Imperatrix (koningin-keiserin)
Rig. Rigters (boek in die Bybel)

RIP requescat in pace (rus in vrede—kyk ook RIV)

rit. ritardando (langsamer, in musiek)

RIV rus in vrede

RK Rooms-Katoliek, Rooms-Katolieke; Rooi Kruis;respirasiekwosiënt; respiratoriese kwosiënt

R/kg rand per kilogram
RKK Rooms-Katolieke Kerk

RKV Raad vir Kernveiligheid

r/m (ook r.p.m.) rewolusies per minuut

RM resident-magistraat

Rn simbool vir radon (element)

RNE Regering van Nasionale Eenheid

RNG Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede

RNS ribonukleïensuur

RO (ook RGO) rekenaargesteunde onderrig

ROEB Raad vir Onderlinge Ekonomiese Bystand

rom. romein (gewone, regopstaande lettertipe)

Rom. 1. Romeine (Brief aan die Romeine, in die Bybel); Romeins, Romeinse

ROM Read-Only Memory (leesalleengeheue, kyk ookLAG)
RON Raad vir Opvoedkundige Navor­sing

RONH Raad vir die Ontwikkeling van Natuurlike Hulpbronne

ROO Raad vir Onderwys en Opleiding

RP regter-presidentréponse payée (antwoord betaal)

rpk. remperdekrag

r.p.m. (ook r/m) rewolusies per minuut

RPO Rooivleisprodusenteorganisasie

r.p.s. (ook r/s) rewolusies per sekonde

r.r. reservatis reservandis (met die nodige voorbehoude)

rs. (ook RS) regterstuur

r/s (ook r.p.s.) rewolusies per sekonde

RSA Republiek van Suid-Afrika

RSAT Repertorium van Suid-Afrikaanse Tydskrifartikels

RSG Radio Sonder Grense

RSM regimentsersant-majoor

RSN Raad vir Sosiale Navorsing

RSVP Répondez s’il vous plaît (antwoord asseblief)

RT radiotelefonie

RTD radioteledrukker

Ru simbool vir rutenium (element)

ruimtev. ruimtevaart

Rus. Rusland; Russies, Russiese

r.v. rekening van

RV (ook R&V) reis- en verblyfkoste

RVK rugbyvoetbalklub

RW (ook rek. wet.) rekenaarwetenskap

RWK relatiewewaardekwosiënt

RWR Randwaterraad