My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Adult Pharma

MALE (and FEMALE) LIBIDO BOOSTER
We offer fast, secure and reliable ordering with your complete privacy. We will go the extra mile for each and every customer. Money Back Guarantee. Express Delivery. Safe Payments.
Community-verified iconFemale and male libido boosters

P Akronieme

P

piko-; piano (sag, in musiek)

p. pagina; paaltjie; per; pro; poco (effens); pater(priesterlike vader)

P parkering; simbool vir fosfor (element); peta-; poise

Pa pascal; simbool vir protaktinium (element)

pA pikoampère

p.a. per adres; per annum (per jaar)

PAC Pan-Africanist Congress

Pagad People Against Gangsterism and Drugs

pakk. pakkamer

paleont. paleontologie; paleontologies, paleontologiese

PANSAT (ook Pansat) Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad

pant. pantser

par. paragraaf

parl. parlement; parlementêr, parlementêre

PAS para-aminosalisielsuur;personeeladministrasiestandaard

pass. passief, passiewe

past. pastoor

patol. patologie; patologies, patologiese

Pb simbool vir lood (element)

PBO Palestynse Bevrydingsorganisasie

pc parsek

pC pikocoulomb

PC personal computer (persoonlike rekenaar)

p.d.  per dag; per dosyn

pd. pond (gewig)

Pd simbool vir palladium (element)

PD pro Deo (gratis, soos waar ’n advokaat pro Deo optree vir ’n beskuldigde wat nie vermoënd genoeg is om regshulp te bekostig nie)

PDK Personeeldienskorps

PE Port Elizabethproduktiewe energie

pel. (ook pl.) peloton

PEN International Association of Poets, Playwrights, Essayists, Editors, Novelists

penm. penningmeester

per cap. (ook cap.) per capita (per persoon)

perf. perfektum (voltooid teenwoordige tyd)

per pro. (ook p.p.) per procurationem (per prokurasie, by volmag)

pers. persoon; persoonlik, persoonlike

Pers. Persië; Persies; Persies

Persal Personeel- en Salarisinligtingstelsel

person. personifikasie; personifiërend, personifiërende

pers.vnw. persoonlike voornaamwoord

Pet. Petrus (Briewe van Petrus in die Bybel)

pF pikofarad

PG (ook prok.genl.) prokureur-generaal

pH pouvoir hydrogène (Frans vir "waterstofkrag", ’n maateeneid vir die suurgehalte van ’n oplossing); pikohenry

Ph.D. (ook PhD) Philosophiae Doctor; Physicae Doctor(dokter in die filosofie)

PHS private handsentrale

PHTS private handtaksentrale

PIN persoonlike identifikasienommer

p.j. per jaar

p.jt. per jaart

pk. perdekrag

Pk. poskantoor

PK politieke korrektheid; polities korrek; Presbiteriaanse Kerk; Provinsiale Kennisgewing;  psigokinese (die veronderstelde vermoë van wilskrag om fisiese voorwerpe te laat beweeg, byvoorbeeld dobbelstene, sonder dat fisiek daaraan geraak word)

p.kg per kilogram

PKR proef-Krugerrand

pl. (ook pel.) peloton; pluralis (meervoud)

plantk. plantkunde; plantkundig, plantkundige

pluimv. pluimveekunde; pluimveekundig,pluimveekundigepm pikometer

p.m. per maand; per minuut; plus-minus

Pm simbool vir prometium (element); petameter

PM posmeester

Pmb. Pietermaritzburg

PMD padmotordiens; Pro Merito-dekorasie

PMG posmeester-generaal

PMM Pro Merito-medalje

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

PMS premenstruele stres; premenstruele spanning; premenstruele sindroom

Po simbool vir polonium (element)

PO posorder

P.O.D. (ook POD) Primêre Onderwysdiploma

POF Padongelukkefondspol. politiek, politieke; polities, politiese

POLKOL (ook Polkol) Suid-Afrikaanse Polisiekollege

pop. populêr, populêre

Popcru Police and Prisons Civil Rights Union

POR plaaslike oorgangsraad

Port. Portugal; Portugees; Por­tugese

POS private outomatiese sentrale

posw. poswese

POTS private outomatiese taksentrale

POTWA (ook Potwa) Post Office and Telecommunications Workers’ Association (Pos-en-Telekommunikasiewerkersvereniging)

pp pianissimo (baie sag, in musiek)

pp. proefpersoon

p.p. per persoon;  per pakkie;  partisipium perfektum

p.p. (ook per pro.) per procurationem (per prokurasie, by volmag)

PP pakketpos

PPI produksieprysindeks

p.p.p.d. per persoon per dag

pqpf. plusquamperfektum (voltooide verlede tyd)

p.rpro rata (elkeen volgens sy aandeel)

Pr simbool vir praseodimium (element)

Pr. (ook Prot.) Protestant, Protestantse

PR poste restante (afgehaal te word); persoonlike rekenaar (kyk PC); Provinsiale Raad (destyds)

praes. praesens (teenwoordige tyd)

praet. praeteritum (verlede tyd)

PRC post Romam conditam (na die stigting van Rome)

pred. predikaat; predikatief, predikatiewe; predikant

Pred. Prediker (boek in die Bybel)

pref. prefiks

prep. preposisie (voorsetsel, in die taalkunde);preposisioneel, preposisionele

pres. presidentpresens

Presb. Presbiteriaans, Presbiteriaanse

pret. preteritum (onvoltooide verlede tyd)

prim. primarius; primêr, primêre

prim. (ook prima.) primaria

Pr.Ing. Professionele Ingenieur

priv. privaat, private

pro. professioneel, professionele

prof. professor

prog. progressief, progressiewe

Prog. Progressief; Progressiewe

prok. prokureur

prok.genl. (ook PG) prokureur-generaal

prom. promosie; promesse

pron. pronomen (voornaamwoord); pronominaal, pronominale

prop. proponent

pros. prosodie

prot. protokol

Prot. (ook Pr.) Protestant; Protestants, Protestantse

pro tem. pro tempore (tydelik)

prov. provinsie; provinsiaal, provinsiale

prox. proximo (aanstaande)

ps. persent (%); pseudoniem

p.s. privaatsak of private sak

Ps. Psalm, Psalms; Psalms (boek in die Bybel)

PS Post Scriptum (naskrif); proefspiritus

psig. psigologie; psigologies, psigologiese

psigiat. psigiatrie; psigiatries, psigiatriese

psigoanal. psigoanalise; psigoanalities, psigoanalitiese

psigopatol. psigopatologie; psigopatologies, psigopatologiese

PSL Premier Sokkerliga

p.st. pond sterling

pt. punt; pint

Pt simbool vir platinum (element)

PT Pos- en Telekommunikasiewese

Pta. Pretoria

PTE Prokureurstoelatingseksamen

PTK provinsiale taalkomitee

PTSV posttraumatiese stresversteuring

p.u. per uur

Pu simbool vir plutonium (element)

publ. publiek, publieke

pv. plaasvervanger (in krieket)

PV potensiaalverskil

PVA polivinielalkohol

PVB private verbruiksbesteding

PVC polivinielchloried

PVD padvervoerdiens; proviandvoorraaddepot

PVKS padvervoerkwaliteitstelsel; padvragkwaliteitstelsel

p.w. per week

PW poswissel; pariwaarde

PWV Pretoria, Witwatersrand, Vereeniging

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >