My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Adult Pharma

MALE (and FEMALE) LIBIDO BOOSTER
We offer fast, secure and reliable ordering with your complete privacy. We will go the extra mile for each and every customer. Money Back Guarantee. Express Delivery. Safe Payments.
Community-verified iconFemale and male libido boosters

M Akronieme

M

m meter; milli-

µ mikro-

m.  miljoen; myl;  monsieur

m. (ook ml.) manlik, manlikem. (ook min.) minuut

M mega-; Romeinse 1 000

M. Majesteit

Ma. Maandag

mA milliampère

µA mikro-ampère

MA mega-ampère; masjienafwerking; masjienafgewerk, masjienafgewerkte

M.A. (ook MA) Magister Artium

maatsk. maatskaplik, maatskaplike

M.A.(Cur.) ( ook MA(Cur) Magister Artium (Curationis)

M.Admin. (ook MAdmin)  Magister Administrationis

mag. magistraat

magn. magnetisme; magneties, magnetiese

M.Agric.Admin. (ook  MAgricAdmin) Magister Agriculturae  Administrationis

maj. majoor

maks. maksimum

Mal. Maleagi (boek in die Bybel); Malawi; Malawies, Malawiese; Maleisië; Maleisies, Maleisiese; Maleis (die taal),Maleise

Mal.Port. Maleis-Portugees

mar. marien, mariene; maritiem, maritieme

M.Arb. (ook MArb) Magister in Arbeidsterapie

M.Arch. (ook MArch) Magister Architecturae

Mark. Markus (Evangelie van Markus, boek in die Bybel)

M.Art. et Scien. (ook MArt et Scien) Magister Artium et Scientiae

masj. masjien; masjinerie; masjinaal, masjinale; masjineer

M.A.Soc. (ook MASoc) Magister Artium Societatis

mat. matesis; matematies, matematiese; materiaal

Matt. Matteus (Evangelie van Matteus, boek in die Bybel)

m.a.w. met ander woorde

MB militêre begrafnis 

MB (ook MBK) menslike bewegingskunde

M.B. (ook MB) Medicinae Baccalaureus

M.B.A. (ook MBA) Magister in Bedryfsadministrasie;Magister in Besigheidsbestuur en -administrasie

mbar millibar

M.Bibl. (ook MBibl) Magister Bibliothecologiae

mbl. maandblad

M.B.L. Magister in Bedryfsleiding

m.b.s. meter bo seespieël

m.b.t. met betrekking tot

m.b.v. met behulp van

mC millicoulomb

MC megacoulomb

Mcal megakalorie

MCC Marylebone Cricket Club

M.Ch.D. (ook MChD) Magister Chirurgiae Dentium

M.Com. (ook MCom) Magister Commercii

M.Compt. (ook MCompt) Magister Computationis

M.Cur. (ook MCur) Magister Curationismd. maand

m.d. met die; maande na datum; mano destra

Md simbool vir mendelevium (element)

M.D. (ook M.D) Medicinae Doctor

M.Diac. (ook MDiac) Magister Diaconiologiae

m.div. met dividend

M.Div. (ook MDiv) Magister Divinitatis

mdl. maandeliks, maandelikse

mdr. moeder

M.Dram. (ook MDram) Magister in die Drama

m.d.v. met dien verstande

me. (ook me)  titel vir ’n vrou, getroud of ongetroud

Me. Middeleeue; Middeleeus, Middeleeuse

M.Econ. (ook MEcon) Magister Economiaemed. medisyne; medies, mediese; medium; mediaan

M.Ed. (ook MEd) Magister Educationis

medew. medewerker; medewerkster

MEDUNSA (ook Medunsa) Mediese Uni­versiteit van Suider-Afrika

meetk. meetkunde; meetkundig, meetkundige

meg. meganika; meganies, meganiese

MEI Maatskappy vir Europese Immigrasie

mej. mejuffrou

MEMA Moderne Evangelisasiemedia in Afrika

memo. memorandum

Meng. Middelengels, Middelengelse

messelw. messelwerk

metaalw. metaalwerk

metaf. metafoor; metafories, metaforiese

metafis. metafisika; metafisies, metafisiese

metal. metallurgie; metallurgies, metallurgiese

meteor. meteorologie; meteorologies, meteorologiese

meton. metonimia; metonimie; metonimies, metonimiese

mev. mevrou

meV mega-elektronvolt

mf. motorfiets

m.f. mezzo forte (taamlik luid, in musiek)

mF millifarad

MF mediumfrekwensie

m/g (ook m.p.g.) myl per gelling

mg milligram

Mg megagram; simbool vir magnesium (element)

MG mediumgolf;  masjiengeweer; militêre gebied; megagreep

mgr. monseigneur

MGT Middelbare Greenwichtyd

mh. motorhuis, motorhuise

m/h myl per hora (uur)

mH millihenry

Mhd. Middelhoogduits; Middelhoogduitse

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

MHK Maritieme Hoofkwartier

M.Huish. (ook MHuisk) Magister in die Huishoudkunde

m.hv. (ook MHV) minder as houervrag

MHVS Mediese Hulpvereniging van Staatsamptenare

MHz megahertz

m.i. myns insiens

MID Misdaadinligtingsdiens

MIF Motorindustrieëfederasie

mikrobiol. mikrobiologie; mikrobiologies, mikrobiologiese

mil. militêr, militêre

Mil.Akad. Militêre Akademie

mil.att. militêre attaché

min. minimum; minister; minuske

lmin. (ook m.) minuut

miner. mineralogie; mineralogies, mineralogiese

M.Ing. (ook MIng) Magister Ingeneriae

M.Inst.Agrar. (ook MInstAgrar) Magister Institutionis Agrariae

mit. mitologie; mitologies, mitologiese

m.i.v. met inagneming van; met inbegrip van; met ingang van; met insluiting van

MIV menslike immuniteitsgebrekvirus, die virus wat verantoordelik is vir vigs(nota: MIV word in Afrikaanse verkies bo HIV, die Engelse afkorting vir “human immunodeficiency virus”)

mj millijoule

MJ megajoule

mk. merk

m.k. met koste

MK marginale koste; Metodistekerk; umKhonto weSizwe("Spies van die Nasie", die militêre vleuel van die ANC ten tyde van die bevrydingstryd); mitralisklep of myterklep

MKK meerkanaalkommunikasiekontroleerder

mℓ milliliterml. (ook m.) manlik, manlike

mlle. mademoiselle (Franse mejuffrou)

mm millimeter

m.m. mutatis mutandis (met die nodige veranderings)

MM Militêre Medalje; metronoom van Mälzel (tempoklikker in musiek, in 1816 gepatenteer deur die Duitser Johann Nepomuk Mälzel)

MMB minimum maatskappybelasting

mme. madame (Franse mevrou)

M.Med. (ook MMed) Magister Medicinae

M.Med.Vet. (ook MMedVet) Magister Medicinae Veterinariae

MMI Militêre Mediese Instituut

M.Mil. (ook MMil) Magister Militaris

M.Mil.Med. (ook MMilMed) Magister Militaris Medicinae

mm.k. (ook MMK) magnetomotoriese krag

M.Mus. (ook MMus) Magister Musicae

m.n. met name

mN millinewton

Mn simbool vir mangaan (element)

MN meganewton

M.Net. Elektroniese Medianetwerk

Mnl. Middelnederlands; Middelnederlands

MNM moontlik nadelige medisyne

mnr. meneer

MNR Mediese Navorsingsraad

mntl. moontlik, moontlike

MNV magneties neutrale vlak

Mo simbool vir molibdeen (element)

MO mediese offisier; middelbare onderwys; modus operandi(manier van optrede); magnetiese observatorium

 milliohm

μΩ mikro-ohm

 megaohmmob. mobilisasie

mod. modern, moderne; moderato (matig, gematig, in musiek)

mod.ger. moderne geriewe

mol molekule of molekuul; molekulêr, molekulêre

MOTH Memorable Order of Tin Hats

m.p. mezzo piano (halfsag, in musiek)

MP militêre polisie

MP Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Mpumalanga,volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO).Vir volledige identifikasie in ’n internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-MPMPa megapascal

M.P.A. (ook MPA) Magister in Publieke Administrasie

m.p.g. (ook m/g) myl per gelling

M.Pharm. (ook MPharm) Magister Pharmaciae

M.Pharm.Med. (ook MPharmMed) Magister PharmaciaeMedicinae

M.Phil. (ook MPhil) Magister Philosophiae

MPI Miltêre Psigologiese Instituut

M.P.L. (ook MPhil) Magister in Personeelleiding

MPLA Movimento Popular de Libertação de Angola(aanvanklik Marxisties-Leninistiese bevrydingsbeweging wat ná die Angolese onafhanklikwording teen ’n ander bevrydingsbeweging in die land, Unita, geveg het)

m.p.s. (ook m/s) meter per sekonde

m.p.u. myl per uur

Mpy. (ook My.) Maatskappy

mr. meester

MR metropolitaanse raad

mrad milliradiaal

μrad mikroradiaal

M.Rad. (ook MRad) Magister in Radiografie

M.Rek. (ook MRek) Magister in Rekeningkunde

MRK Menseregtekommissie

mrnr. marinier

Mrt. Maart

ms millisekonde

μs mikrosekonde

ms. manuskrip; motorskip

m/s (ook m.p.s.) meter per sekonde

m.s. (ook MS) maande na sig; mano sinistra (musiekterm)

mS millisiemens

μS mikrosiemens

MS multipele/verspreide sklerose; megasiemens;metropoliaanse struktuur

MSA Medesendingarbeidsters

MSB miniatuurstroombreker; Manne-Sendingbond

M.Sc(ook MSc) Magister Scientiae

M.Sc.Agric. (ook MScAgric) Magister ScientiaeAgriculturae

M.S. en S. (ook MS en S of M.S.S. of MSS) Magister in Stads- en Streekbeplanning

mskp. manskapM.Soc.Sc. (ook MSocSc) Magister Societatis  Scientiae MSS metropoliaanse substruktuur

mT millitesla

μT mikrotesla

M.Th. (ook MTh of M.Theol. of MTheol) Magister Theologiae

MTK maksimum toelaatbare konsentrasie; multilaterale tegniese komitee

mun. munisipaliteit; munisipaal, munisipale

mus. musiek; musikaal, musikale

Mus.B. (ook MusB) Musicae Baccalaureus

Mus.D. (ook MusD) Musicae Doctorm.u.v. met uitsondering van

mv. meervoud

m.v. mezza voce (met halwe stem, in musiek)

mV millivolt

μV mikrovolt

MV megavolt; motorvervoer; masjienverglansing; masjienverglans, masjienverglanste

MVA motorvoertuigassuransie

MVD Medalje vir Voortreflike Diens

MVG metropolitaanse vervoergebied

MVM middelvlakmannekrag

MVSA Mediese Vereniging van Suid-Afrika

M.V.Sc. (ook MVSc) Magister Veterinariae Scientiae

mW milliwatt

μW mikrowatt

MW megawatt; maatskaplike werkm

Wb milliweber

MWG mees waarskynlike getal

MWU Mynwerkersunie

MWV maksimum waarskynlike vloed

Mx maxwell (meeteenheid)

My. (ook Mpy.) maatskappy

mynw. mynwese

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >