My Volk +(Die Trekpad van 'n Nasie) ENKEL OUER KAMPE
Afrikaanse Akronieme

Adult Pharma

MALE (and FEMALE) LIBIDO BOOSTER
We offer fast, secure and reliable ordering with your complete privacy. We will go the extra mile for each and every customer. Money Back Guarantee. Express Delivery. Safe Payments.
Community-verified iconFemale and male libido boosters

G Akronieme

G

g gram

g. gangg. (ook gall. of gell.) gelling, 

gallonG gauss; giga-

Ga simbool vir gallium (element)

Gael. Gaelies, Gaeliese

gal. galei

Gal. Galasiërs (Brief aan die Galasiërs, boek in die Bybel)

gall. (ook g.) gallon

Gall. Gallies; GallieseGall. (ook gall.) Gallisisme, gallisisme; Gallisisties, gallisisties, Gallisistiese, gallisistiese

gar. garage

GB Groot-Brittanje

GBO gemeenskapsgebaseerde organisasie

GBBW Geamalgameerde Bond van Bou­werkers

GBV Genoot van die Biblioteekvereniging

GBVI Genoot van die Bouverenigingsinstituut

GBW Genootskap vir die Bevordering van die Wetenskap

GCI Genoot van die Chemiese Instituut

Gd simbool vir gadolinium (element)

GDI globale doeltreffendheidsindekse

GDR gesamentlike diensteraad

Ge simbool vir germanium (element)

geadr. geadresseer, geadresseerde

GEAR (ook Gear) Growth, Employment and Redistribution Strategy (Engelse akroniem vir Strategie vir Groei, Werkverskaffing en Herverdeling)

geb. gebore; gebiedende; gebou; gebonde

geb. (ook b.) geboul

gebr. gebruiklik, gebruiklike

gebrs. gebroeders

geb. wys gebiedende wys

ged. gedateer, gedateerde; gedagteken; gedeelte; gedurende

gefr. gefrankeer, gefrankeerde

gegalv. gegalvaniseer, gegalvaniseerde

GEI Geoktrooieerde Elektrotegniese In­genieur

geïll. geïllustreer, geïllustreerde

gell. (ook g.) gellinggem. gemiddeld, gemiddelde; gemeente; gemeenskap; gemeenskaplik, gemeenskaplike

gemasj. gemasjineer, gemasjineerde

gen. genitief;  genoem, genoemde

Gen. Genesis (boek in die Bybel)

geneal. genealogie; genealogies, genealogiese

geneesh. geneesheer

geneesk. geneeskunde; geneeskundig, geneeskundige

genet. genetika; genetiek; geneties, genetiese

genl. generaal

genl.maj. generaal-majoor

geogr. geografie; geografies, geografiese

geol. geologie; geologies, geologiese

geom. geometrie; geometries, geometriese

geomorfol. geomorfologie; geomorfologies, geomorfologiese

geoorl. geoorloof, geoorloofde

gep. gepensioneer, gepensioneerde

Geref. Gereformeer, Gereformeerd; Gere­formeerde

gereg. geregistreer, geregistreerde

geriat. geriatrie; geriatries, geriatriese

Germ. Germaans, Germaanse

Germ. (ook germ.) Germanisme, germanisme;Germanisties,germanisties, Germanistiese, germanistiese

ges. gesamentlik, gesamentlike

Ges. Gesang

GES Gereformeerde Ekumeniese Sinode

gesert. gesertifiseer, gesertifiseerde

gesinsk. gesinskamer, gesinskamers

gesk. geskiedenis; geskiedkundig, geskiedkundige

gest. gestorwe

GESTAPO (ook Gestapo) Geheime Staatspolizei (Geheime Staatspolisie destyds in Nazi-Duitsland)

get. geteken, getekende; getuie

getr. getroud

gev. (ook v.) gevang (in krieket)

GeV giga-elektronvolt

gew. gewig; gewoonlik; gewoon, gewone

gewest. gewestelik, gewestelikeGG gewone graad; gigagreep; geneesheer-eneraal; goewermentsgarage; goewerneur-generaal; gemeenskapsgesondheid; Gemeengermaans

GGD grootste gemene deler

GGIS Genoot van die Geoktrooieerde Instituut van Sekretarisse

GGO geneties gemodifiseerde organisme; geslotegeledere-ooreenkoms

GGR Genootskap van Geoktrooieerde Rekenmeesters

GGSA Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

GHA Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans

ghn. ghienie (een pond en een sjieling destyds in die ou geld)

GHz gigahertz

GIA Genoot van die Instituut van Argitekte

GIEI Gegradueerde van die Instituut van Elektrotegniese Ingenieurs

GIF Genoot van die Instituut van Fisika

GIMA Genoot van die Instituut van Markagente

GIMI Gegradueerde van die Instituut van Meganiese Ingenieurs

GIMM Genoot van die Instituut van Markmeesters

gimn. gimnastiek; gimnasties, gimnastiese

Enkel Ouer en Kind Kamp

Enkel Ouer Kamp

R1559
Kultuur Avontuur Kamp Stapgroep Pretoria

Stapgroep (Voetslaanklub)

R150
Perdry Pretoria Om die Dam

Om-die-Dam Perderoete

R161
Ward 91 Tshwane

Onafhanklike Kandidaat (Pretoria) 

R600

GIMTR Genoot van die Instituut van Munisipale Tesouriers en Reken­meesters

ginekol. ginekologie; ginekologies, ginekologiese

G.Ing. Geoktrooieerde Ingenieur

GIS Geïnkorporeerde Instituut van Sekretarisse;Geoktrooieerde Instituut van Sekre­tarisse

GISA Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (gesetel op Stellenbosch)

GISI Genoot van die Instituut van Siviele Ingenieurs;Genoot van die Instituut van Struktuuringenieurs

GISK Genoot van die Instituut van Stadsklerke

GIV Geamalgameerde Ingenieursvak­bond; Gegradueerde van die Instituut van Vervoer; Genoot van die Instituut van Vervoer

GJ gigajoule

GJA gemiddelde jaarlikse afloop

GK Gekose Komitee; Goewermentskennisgewing

GKN Gefedereerde Kamer van Nywerhede

GKS Genoot van die Korporasie van Se­kretarisse

GKSA Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

GKTV geslotekringtelevisie

GLM grond-lug-missiel

glos. glossarium

GM geleide missiel; grondmissiel

GMI Geoktrooieerde Meganiese Inge­nieur

GMR Gemeenskaplike Matrikulasieraad

GNSA Genootskap Nederland-Suid-Afrika

GO geheel ongemonteer

 gigaohm

goew. goewerneur

GOS geslagsoordraagbare siektes; Gemenebes van Onafhanklike State; Gevorderde Onderwyssertifikaat; groei- en ontwikkelingstrategie

GOSA Graanhanteringsorganisasie van Suid-Afrika

Got. Goties, Gotiese

gr grein

gr. graad; groot; grootte

Gr. Griekeland; Grieks; Griekse

GR Geoktrooieerde Rekenmeester; Geheime Raad

GRA Genootskap van Regte Afrikaners

gram. grammatika; grammatikaal, grammatikale; grammaties, grammatiese

grondk. grondkunde; grondkundig, grondkundige

GRS Gesagsvereniging vir Reklamestandaarde

GR(SA) Geoktrooieerde Rekenmesster Suid-Afrika

GS generale staf

GS (ook gs.) gelykstroom

GSI geoktrooieerde siviele ingenieur; geoktrooieerde struktuuringenieur

G.S.O. (ook GSO) Gevorderde Sertifikaat in Onderwys

GT Greenwichtyd

GT Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Gauteng, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ’n internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-

GTG.T.S. (ook GTS) Gevorderde Tegniese Sertifikaat

G.T.V.S. Gevorderde Tuisverplegingsertifikaat

g.v. goed vir

GGrondwetlike Vergadering

GVE grootvee-eenheid

GW gigawatt; Griekwaland-Wes

GWTV Geassosieerde Wetenskaplike en Tegniese Verenigings

Gy gray (eenheid vir geabsorbeerde dosis bestraling)

Radio Omroeper Kort Kursus

Radio Omroeper Kort Kursus

R2095
Adult Pharma

A Pill to Thrill (Distributor Agents Needed)

R350
Independent Candidate Course

Online Independent Candidate Course

R3499
Shuttle Services Pretoria

Privaat UBER Pretoria (Shuttle Service)

R519
< >