Dit is die Voortrekkers 

Die Voortrekkers is 'n outonome dinamiese Christelike kultuurbeweging vir die Afrikaner jeug. Dit staan onder leiding van volwasse leiers, met die Bybels-Christelike lewens- en wêreldbeskouing as grondslag. Omdat kultuur alle menslike handelinge insluit, maak Die Voortrekkers vir alle fasette van menswees voorsiening en is die ideaal om gebalanseerde persone daar te stel, gereed vir hulle roeping as Christen, as Afrikaner en as burger van sy land. 

In sy wese is Die Voortrekkers 'n diensbeweging wat ingestel is op 'n geestelike en nie op materiële waardes nie. Die Voortrekkers is nie gekoppel aan 'n bepaalde kerk nie, maar beoefen die gereformeerde godsdiens in die ruimste sin van die woord. Die Voortrekkers ondersteun nie 'n bepaalde politieke party nie, maar moedig sy lede aan om goeie landsburgers te wees en hulle staatkundige verpligtinge getrou na te kom. Die Voortrekkers is nie 'n semi-militaristiese organisasie wat sy lede vir vertoon monster nie, maar moedig gedissiplineerdheid op alle terreine aan.

 Die Voortrekkers gebruik die spanstelsel vir sy werksaamhede. 'n Aantal maats van dieselfde portuurgroep, verkieslik van dieselfde gemeenskap en van dieselfde geslag, vorm 'n span saam met 'n volwassene om die voorgeskrewe werk in gereelde, weeklikse spanbyeenkomste af te handel. Hierdie stelsel bied die geleentheid om mekaar in klein groepies te leer ken en om vrymoedigheid tot deelname te oefen.

Die naam van Die Voortrekkers wortel in die verlede. Die historiese Voortrekkers was bekend vir hulle vryheids- en godsdienssin, vir reinheid en stoere krag en was baanbrekers wat die beskawing in die binneland ingedra het. Netso moet Die Voortrekkers van vandag dieselfde besieling en verheffende invloed uitdra.

Deur die Bybel en die skepping as die grondslag of fondament te gebruik om God te eer, gee Die Voortrekkers te kenne dat alles wat ons doen op die waarhede wat die Here in die Bybel en in die skepping gegee het, gebou is, want dit is die maniere waarop god Hom aan die sondige mense openbaar. In Psalm 19 word dit baie duidelik beskryf, asook in Romeine 1:20.