D

d desi-

d. dag; diesel; dogter; dikte;  denarius (antieke Romeinse silwermunt—die d. is ook gebruik as afkorting vir ’n pennie in ou SA en Britse geld)
d. (ook dr.) deur
D Romeinse 500
D. Duits, Duitse
da deka-
DA Demokratiese Alliansie; dokumente teen akseptasie
D.Admin. (ook DAdmin) Doctor Administrationis
dakk. dakkamer, dakkamers
DALRO (ook Dalro) Dramatiese, Artistieke en Letterkundige Regte-organisasie
dam dekameter
daN dekanewton
Dan. Daniël
dankb. dankbetuiging
dankw. dankwoord
D.Arch. (ook DArch) Doctor Architecturae
dat. datum; datief
dB desibel
DB debietbrief; dokumente teen betaling
D.Bibl. (ook DBibl) Doctor Bibliothecologiae
dbl. dagblad
DBM duikbootgelanseerde ballistiese missiel
DBV Dierebeskermingsvereniging
DC da capo (van die begin af herhaal, in musiek); District of Columbia (Distrik Columbia, federale distrik waar die Amerikaanse hoofstad Washington geleë is
D.Ch.D. (ook DChD) Doctor Chirurgiae Dentium
D.C.L. (ook DCL) Doctor Civilis Legis
D.Com. (ook DCom) Doctor Commercii
D.Compt. (ook DCompt) Doctor Computationis
D.Cur. (ook DCur) Doctor Curationis
d.d. dae na datum; de dato (gedateer of daterende van)
D.D. (ook DD) Doctor Divinitatis
D.Diac. (ook DDiac) Doctor Diaconiologiae
DDT dichloordifenieltrichlooretaan (insektegif)
De. Denemarke; Deens; Deense
DEAFSA (ook Deafsa) The Deaf Federation of South Africa (Die Federasie vir Dowes van Suid-Afrika)
D.Econ. (ook DEcon) Doctor Economiae
D.Ed. (ook DEd) Doctor Educationis
deelsgen. deelsgenitief
def. definisie
dekl. deklinasie
del. deleatur (skrap); delineavit (het dit geteken)
delw. delwery
dem. demokraties, demokratiese; demonstratief, demonstratiewe
Dem. Demokraat; Demokraties, Demokratiese
demob. demobilisasie
dep. depositodepot
dept. departement; departementeeldepartementele
des. deser
Des. Desember
Deut. Deuteronomium (boek in die Bybel)
dg desigram
Dg dekagram
DG Dei gratia (deur Gods genade) ; Deo gratias (God sy dank); distriksgeneesheer
DG (ook dir.genl.) direkteur-generaal
dgl. dergeliks
DH departementshoof
di. domini (dominees)
d.i. dit is
Di. Dinsdag
dial. dialekties, dialektiese
diam. diameter
dierk. dierkunde; dierkundig, dierkundige
dies. dieselfde
dift. diftong (tweeklank, twee ineenvloeiende vokale binne een sillabe, soos ei of ui)
digk. digkuns
dim. diminuendo (afnemend in sterkte, in musiek);diminutief, diminutiewe
D.Ing. (ook DIng) Doctor Ingeneriae
dipl. diploma
Dipl.Teol. Diploma in Teologie
dir. direkteurdirigent
dir.genl. (ook DG) direkteur-generaal
disk. diskonto; diskoteek
diss. dissertasie
dist. distrik
div. dividend; divisie; diverse
DK detensiekwartier; detensiekaserne
DKKWT Departement van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie
D.K.O. Diploma vir Kerkorreliste; Diploma in Kleuteropvoeding
dℓ desiliter
dl. deel
Dl. Duitsland
D.Litt. (ook DLitt) Doctor Litterarum
D.Litt. et Phil. (ook DLitt et Phil) Doctor Litterarum etPhilosophiae
dm desimeter
dm. duim

 (meeteenheid)

d/m (ook DPM) dele per miljoen
D.M. Doctor Medicinae
D.Med.Vet. Doctor Medicinae Veterinariae
D.Mil. Doctor Militaris
D.Mus. Doctor Musicae
d.m.v. deur middel van
dnr. dienaar
DNS deoksiribonukleïensuur (die nukleïensuur wat die suiker deoksiribose bevat, wat die stof vorm waaruit chromosome en gene bestaan, Engels DNA)
do. ditto
Do. Donderdag
DO direkteur van onderwys; dataoorsending
dok. dokument
dom. domisilie (vaste woonplek)
dos. dosyn
DP dienspligtige
DPA Deutsche Presse-Agentur (persagentskap wat in Duitsland gesetel is)
D.P.A. (ook DPA) Doktor in Publieke Administrasie
D.Pharm. (ook DPharm) Doctor Pharmaciae
D.Phil. (ook DPhil) Doctor Philosophiae
D.P.L. (ook DPL) Doktor in Personeelleiding
DPM (ook d/m) dele per miljoen
dr. dokter; doktor; debiteur; druk; dragma, dragme
dr. (ook d.) deur
dra. doctoranda; doktoranda
drieh. driehoeksmeting; driehoeksmeetkundig, driehoeksmeetkundige
DRK Demokratiese Republiek van die Kongo (vroeër Zaïre)
Dr.Med. Doctor Medicinae
Dr.Rer.Nat. (ook DrRerNat) Doctor Rerum Naturalium
Dr.Rer.Pol. (ook DrRerPol) Doctor Rerum Politicarum
drs. dokters; doktors; doctorandus; doktorandus
ds. dominus (dominee)
d.s. dae na sig
DS depositosertifikaat
D.Sc. (ook DSc) Doctor Scientiae
D.Sc.Agric. (ook DScAgric) Doctor Scientiae Agriculturae
D.Soc.Sc. (ook DSocSc) Doctor Societatis Scientiae
dt. debiet; debiteer
d.t. (ook DT) delirium tremens (waansin weens oormatige gebruik van alkohol, platweg horries genoem)
D.Th. (ook DTh of D.Theol. of DTheol) Doctor Theologiae
DTP Desktop Publishing (die uitgee van boeke of ander publikasies met behulp van ’n rekenaar op ’n lessenaar, sonder dat ’n groot kantoor daarvoor nodig is)
DTP (ook KTP) draadlosetoegangsprotokol, koordlosetoegangsprotokol
dubb.mh. dubbele motorhuis
DUO Doeane-unie-ooreenkoms
dupl. duplikaat
dv. dataverwerking
d.v. doeane verwittig
DV Deo volente (so die Here wil); dekkingsvuur
DVD Dekorasie vir Voortreflike Diens
D.V.Sc. (ook DVSc) Doctor Veterinariae Scientiae
dw. deelwoorddienswillig, dienswillige
dw.dnr. dienswillige dienaar
d.w.s. dit wil sê
dwt pennyweight (gewigseenheid, een twintigste van ’n ons)
Dy simbool vir disprosium (element)