C

c sent; senti-

c. contra
c. (ook ca.) circa (ongeveer, omstreeks)
C Celsius (temperatuurskaal); simbool vir koolstof (element);Romeinse 100; coulomb (eenheid van kwantiteiit van elektriese lading)
°C graad (grade) Celsius
ca. (ook c.) circa (ongeveer, omstreeks)
Ca simbool vir kalsium (element)
CADCAM computer-aided design and (computer-aided) manufacture (rekenaargesteunde ontwerp en vervaardiging)
cal kalorie
cap. (ook per cap.) per capita (per persoon)
CAT computerised axial tomography (gerekenariseerde aksiale tomografie, in die geneeskunde)
cc kubieke sentimeter
cd kanmdela
Cd simbool vir kadmium (element)
CD kompakskyf (uit die Engelse afkorting vir compact disc,’n volkome ingeburgerde eietydse ontlening); Corps Diplomatique (diplomatieke korps)
CD-ROM compact disc read-only memory (kompakskyf met leesalleengeheue—’n CD met data wat by die rekenaar gebruik word, nie ’n CD vir die musiekspeler nie)
Ce simbool vir serium (element)
cet.par. ceteris paribus (ander dinge gelyk synde)
cf. confer; conferatur (vergelyk)
Cf simbool vir kalifornium (element)
cg sentigram
CGH Casteel de Goede Hoop-dekorasie
Ch.B. (ook ChB) Chirurgiae Baccalaureus
chem. chemie; chemies, chemiese
Chin. Chinees, Chinese
chir. chirurgie; chirurgies, chirurgiese
Ch.M. (ook ChM) Chirurgiae Magister
CHO Christelike Hoër Onderwys
Chr. Christus
Ci curie (eenheid vir die meting van radioaktiwiteit)
CIA Central Intelligence Agency (Amerikaanse Intelligensiediens)
CIC Corpus Iuris Civilis (die liggaam van Romeinse siviele reg)
cℓ sentiliter
Cl simbool vir chloor (element)
cm sentimeter
Cm simbool vir curium (element)
CMR Christelike Maatskaplike Raad
CNN Cable News Network
CNO Christelik-nasionale onderwys
Co simbool vir kobalt (element)
con. contra
corr. corrigenda (verbeteringe)
cos cosinus
COSATU (ook Cosatu) Congress of South African Trade Unions
cosec cosecans
cot cotangens
c.q. casu quo (in watter geval)
Cr simbool vir chroom (element)
cresc. crescendo (toenemend in sterkte, in musiek)
c.s. cum suis (met sy maats)
Cs simbool vir sesium (element)
CSV.Christenstudentevereniging
Cu simbool vir koper (element)
CV (ook cur.vit.) curriculum vitae (stuk met besonderhede oor iemand se lewe, loopbaan, kwalifikasies en prestasies)
CVJD Christelike Vereniging vir Jong Dames
cwt. centiweight (gewigseenheid)