Dae uit ons Geskiedenis 6 April 1652

Posted by Paul Joubert on Thursday, April 6, 2017 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 6 April 1652


Aankoms van Jan van Riebeeck aan die Kaap

Nadat die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie besluit het om 'n ververskingspos aan die Kaap te vestig, is Jan van Riebeeck benoem as die bevelvoerder aldaar en vertrek op 24 Desember 1651 uit Texel, Nederland, met 'n vloot van drie skepe. Hulle gooi op 6 April 1652 anker in Tafelbaai met die Drommedaris en die Goode Hoope. Die Reyger het die volgende dag aangekom, en die Walvis en die Olifant, wat 'n bietjie later vertrek het, kom op 7 Mei aan.

Die nedersetting aan die Kaap sou bestuur word deur die Here XVII, namens die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie (VOC), met Jan van Riebeeck as opperhoof en 'n Raad wat saam met hom die bestuur sou behartig. Hierdie 'regering' van die Kaap het reeds ter seë sy beslag gekry.

Hulle opdrag aan Jan van Riebeeck was duidelik: hy moes 'n nedersetting aan die Kaap verstig wat verversings aan verbygaande skepe moes voorsien; hy moes 'n fort bou wat ongeveer 80 mense kon huisves, tuinmaak, vrugtebome plant en 'n mas oprig waarmee seine aan skepe gegee kon word. Van Riebeeck skryf in sy dagboek dat hy deur die genade van God op 6 April sy bestemming bereik het, en dat die bouwerk aan die fort op 10 April begin het.

Min het Jan van Riebeeck besef dat dit die geboorte van 'n nuwe Nederlandse kolonie sou wees, hoewel dit nie die aanvanklike bedoeling was nie. Hierdie kolonie sou mettertyd uitbrei en verreikende gevolge hê vir die destydse samelewing aan die Kaap en die latere Suid-Afrika. Dit was die begin van die vestiging van die Europese leefwyse en kultuur aan die suidpunt van Afrika. Met verloop  van tyd sou dit in botsing kom met die inheemse bewoners van die gebied.

Maar die wedersydse wisselwerking met die inheemse kulture, asook die bykomende invloed van die slawe met hulle eiesoortige kulture, sou 'n baie unieke en kleurryke Suid-Afrikaanse kultuur uiteindelik tot stand laat kom.

Volgens die gebed wat hy moes voorlees by elke raadsitting, moet al sy doen en late strek 'tot grootmaeckinge van (Godes) alderheylighsten naeme ende den meesten dienst van onsen Heeren ende Meesters.'

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-Historiese Dagboek
Saamgestel deur die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: aankoms van jan van riebeeck aan die kaap  6 april 1652  texel nederland  drommedaris  goode hoope  die reyger  walvis  olifant  dae uit ons geskiedenis 
www.myvolk.co.za Logo