B

b. baie; breedte

b. (ook geb.) geboul (in krieket)
b. (ook bn.) biljoen
B bel (eenheid van geluid); simbool vir boor (element)
B. (ook B) Baccalaureus (laagste akademiese graad aan SA, Amerikaanse en Britse universiteite)
Ba simbool vir barium (element)
BA bankaksep, bankaksepte
B.A. (ook BA) Baccalaureus Artium
badk. badkamer, badkamers
B.Admin. (ook BAmin) Baccalaureus Administrationis
B.A.(Ed.) ( ook BA(Ed) ) Baccalaureus Artium(Educationis)
B.Agric. (ook BAgric) Baccalaureus Agriculturae
B.A.Hons. ( ook BAHons of B.A.(Hons.) of BA(Hons) )Baccalaureus Artium Honores
bakteriol. bakteriologie; bakteriologies, bakteriologiese
bal. balans
bar. bariton; barometer; barometries, barometriese
B.Arch. (ook BArch) Baccalaureus Architecturae
B.Art. et Scien. (ook BArt. et Scien) Baccalaureus Artium et Scientiae
B.A.Soc. (ook BASoc) Baccalaureus Artium Societatis
B.A.(Soc.Sc.) ( ook BA(Soc Sc) Baccalaureus Artium(Socialis Scientiae)
batt. (ook bty.) battery
BAV buitengewone algemene vergadering
bb. bankbiljet
BB burgerlike beskermingbinnelandse beveiliging;betalingsbalans
b.b.a. (ook BBA) betaling by aflewering
BBB bruto binnelandse besteding
BBC British Broadcasting Corporation (Britse uitsaaikorporasie)
BBBG Britse en Buitelandse Bybelgenootskap
B.Bibl. (ook BBibl) Baccalaureus Bibliothecologiae
BBP baie belangrike persoon; bruto binnelandse produk
B.Ch.D. (ook BChD) Baccalaureus Chirurgiae Dentium
B.Com. (ook Bcom) Baccalaureus Commercii
B.Compt. (ook BCompt) Baccalaureus Computationis
B.Cur. (ook BCur) Baccalaureus Curationis
b.d. by die
bd. boulevard
B.D. (ook BD) Baccalaureus Divinitatis
BD besturende direkteur; bloeddruk
bde. brigade
B.Diac. (ook BDiac) Baccalaureus Diaconiologiae
bdr. bombardier
B.Dram. (ook BDram) Baccalaureus in die Drama
Be simbool vir berillium (element)
B.Econ. (ook BEcon) Baccalaureus Economiae
B.Ed. (ook BEd) Baccalaureus Educationis
B.Ed.Ph. (ook BEdPh) Baccalaureus Educationis Physicae
bedr. bedrag; bedryf; bedrywend, bedrywende
beeldh. beeldhoukuns
beh. behorende
Belg. België; Belgies, Belgiese
B. en A. besigheidsbestuur en -administrasie
bep. bepaling; bepaald, bepaalde
bep.lw. bepaalde lidwoord
Ber.Ps. Berymde Psalm
bes. besonder, besondere; besending; besitlik, besitlike
BeS bevare seeman
besk. beskuldigde
best. bestelling; betuur; besturende; bestaande
bes.vnw. besitlike voornaamwoord
bet. betaal, betaalde; betekenis; beteken
betr. betrekking; betreklik, betreklike
betr.vnw. betreklike voornaamwoord
bev. bevolking; bevelvoerder
bew. bewaarder; bewerking; bewerker
BFW behoudens foute en weglatings
bg. bogenoemde
b.g. beurt gesluit (in krieket)
BG bevelvoerende generaal
BGS besturende gesondheidsorg
BGSA Bybelgenootskap van Suid-Afrika
BH Buro vir Heraldiek
BHF baie hoë frekwensie
B.Huish. (ook Bhuish) Baccalaureus in die Huishoudkunde
Bi simbool vir bismut (element)
bibl. biblioteek; biblioteekkunde
B.Ing. (ook BIng) Baccalaureus Ingeneriae
biochem. biochemie; biochemies, biochemiese
biofis. biofisika; biofisies, biofisiese
biol. biologie; biologies, biologiese
B.Jur. (ook BJur of B.Juris of BJuris) Baccalaureus Juris
bk. boek; bank
b.k. bokas
Bk simbool vir berkelium (element)
BK beslote korporasiebeeldende kunste; Baptistekerk;belydende kring
b.kw. buitekwartier, buitekwartiere
bl. bladsy
B.L.C. (ook BLC) Baccalaureus Legis Communis
BLF baie lae frekwensie
B.Litt. (ook BLitt) Baccalaureus Litterarum
BLO Burgerlike Lugvaartowerheid
bls. balansstaat
BM  Breë Moderatuur; Burgermag
B.M. (ook BM) Baccalaureus Medicinae
B.Mil. (ook BMil) Baccalaureus Militaris
bmn. bootsman
BMT bus en minibustaxi
B.Mus. (ook BMus)  Baccalaureus Musicae

BMX bicycle motocross

bn. bataljon

bn. (ook b.) biljoen
b.n. by name
BNI bruto nasionale inkomste; Brandstofnavorsingsinstituut
BNP bruto nasionale produk
b.nw. byvoeglike naamwoord
b.o. blaai om; bed en ontbyt
BO bevelvoerende offisier
bod. bodemkunde
boekb. boekbindery
boekdr. boekdrukkuns
boekh. boekhou; boekhouding; boekhandel
B.Optom. (ook BOptom) Baccalaureus Optometriae
bosb. bosbou
bot. botanie; botanies, botaniese
Bot. Botswana
bouk. boukunde; boukundig, boukundige
bourek. (ook BR) bourekenkunde; bourekenkundig, bourekenkundige
B.Paed. (ook BPaed) Baccalaureus Paedagogiae
B.Pharm. (ook BPharm) Baccalaureus Pharmaciae
Bpk. Beperk
BPO bevelposoffisier
B.Proc. (ook BProc) Baccalaureus Procurationis
br. breedte; breedtegraad; broer; broeder
Br simbool vir broom (element)
Br. Brits, Britse
BR (ook bourek.) bourekenkunde; bourekenkundig, bourekenkundige
B.Rad. (ook BRad) Baccalaureus in Radiografie
Bras. Brasilië; Brasiliaans, Brasiliaanse
brig. brigadier; brigade
brig.genl. brigadiergeneraal
br. in X broeder in Christus
Brit. Brittanje
bro. (ook bt.) bruto
bs. baasseeman
bs. (ook bst.) bostaande
b.s. bo seespieël
BSA Besigheid Suid-Afrika
BSAHB behalwe soos anders hierin bepaal
BSB biologiese suurstofbehoefte
B.Sc. (ook BSc) Baccalaureus Scientiae
B.Sc.Agric. (ook BScAgric) Baccalaureus ScientiaeAgriculturae
B.S. en S. (ook BS en S) Baccalaureus in Stads- enStreekbeplanning
B.Soc.Sc(ook BSocSc) Baccalaureus Societatis Scientiae
BSS Britse standaardspesifikasie
bst. (ook bs.) bostaande
BSW buitesintuiglike waarneming
bt. (ook bro.) bruto
Bt. Baronet
BTE Britse termiese eenheid
B.Th. (ook BTh of B.Theol. of BTheol) BaccalaureusTheologiae
BTW belasting op toegevoegde waarde
bty. (ook batt.) battery
burg. burgemeester; burgemeesteres
BUVO Buro vir Universiteits- en Voortgesette Onderwys
bv. byvoorbeeld
BV Bevelsvoertuig
BVK bruto voortplantingskoers
BVM bruto voertuigmassa
b.v.p. been voor paaltjie (in krieket)
B.V.Sc. (ook BVSc) Baccalaureus Veterinariae Scientiae
bw. (ook byw.) bywoord; bywoordelik, bywoordelike
bw. (ook BW) bestelwa
BW betaalbare wissel
BWD Bond teen Wreedheid teenoor Diere
Byb. Bybel; Bybels, Bybelse
byg. bygaande
byl. bylae, bylaag
byskr. byskrif
byv. byvoeglik, byvoeglike; byvoegsel
byw. (ook bw.) bywoord; bywoordelik, bywoordelike