Kyk, jou Koning kom

(Vind die Audio Weergawe onderaan die blad)


Slaaptyd stories
Deel EEN

deur Arthur S. Maxwell

"Kom gou, kinders, gou!" het 'n stem geroep. "Daar kom Hy nou." Dadelik het die groep seuns en dogters hul spelery gestaak en gehardloop om te gaan kyk.

In alle rigtings teen die berghellings af, buitekant Jerusalem, het honderde mense gekom.

Soos 'n veldbrand  het die gerug versprei dat Jesus, die groot Leraar van Galilea, daardie dag Jerusalem in 'n segetog sou binnery om Koning van die Jode te word.

Hoe bly was die mense nie! Eindelik sou hulle vrygemaak word. Die messias het gekom om seëvierend te regeer in Jerusalem - Hy sou die hongeriges voed en die siekes genees.

En die kinders! Hulle kon hulself skaars bedwing. Vir hulle was Jesus die groot held van die uur. Hy was altyd vriendelik vir hulle, so anders as ander grootmense en hulle het Hom baie liefgehad. En om te dink dat Hy nou hulle Koning gaan word! Hulle was vreeslik opgewonde.

"Daar kom Hy! Daar kom Hy!"

Die skares wat langs die pad gestaan het, het ook begin skree en die duisende wat in die deure van hul huise gestaan het, of wat op die muur van die stad gestaan en kyk het, het ook die kreet aangehef.

Ja, daar kom Hy aan - Hy het stadig gery op 'n esel. Hy het geen koninklike kleed aangehad nie, maar Sy houding was waardiger as dié van 'n koning.

Namate Hy die stad genader het, het die opgewondenheid toegeneem. Mense het hulle boklere uitgetrek en in die pad neergegooi as huldebetoning aan Hom. Ander het takke van bome afgebreek en dit in die pad gegooi.

Toe het iemand uitgeroep: "Hosanna vir die Seun van Dawid! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Hosanna in die hoogste hemele!"

Duisende stemme het dadelik ook begin skree: "Hosanna! Hosanna! Hosanna in die hoogste hemele!" Die geskreeu van die mense op die hoogtes, saam met dié van hulle daar onder in die vallei het geklink soos die gedreun van die branders van die see.

Eerlank was die groot optog voor die stadspoort. Die hekke is oopgemaak en Jesus het die stad binnegery op 'n esel - seuns en dogters het rondom Hom gedans van blydskap en die skare het gevolg en Hom as die nuwe regeerder van Israel uitgeroep.

Die hele stad was nou in rep en roep en almal - mans, vrouens en kinders - het kom kyk wat aan die gang was. ek glo nie dat iemand daardie dag binnenshuis gebly het nie.

Jesus het reguit na die Tempel gegaan en toe Hy dit vol veehandelaars en geldwisselaars vind, het Hy hulle almal uitgejaag op so 'n gebiedende wyse dat niemand dit gewaag het om te weier nie. Hy het gesê: "My huis moet 'n huis van gebed genoem word. Maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak."

Te midde van al die rumoer is sommige m ense wat blind was en ander wat kreupel was, na Jesus toe gebring. Hy het hulle dadelik genees.

Vreeslik bly dat Hy die bose geldwisselaars uitgedryf en al die blindes en kreupeles genees het, het die kinders weer begin skree: "Hosanna vir die Seun van Dawid! Hosanna! Hosanna!"

Toe het die Fariseërs na Jesus gekom en aan Hom gesê dat Hy die kinders moes gebied om stil te bly, maar Hy wou dit nie doen nie. "As hulle swyg, sal die klippe uitroep," het Hy gesê.

Toe het daar 'n wonderlike ding gebeur. Te midde van die toejuiging van die volk en toe Hy net die woord moes spreek om koning te word, het Jesus Hom stil onttrek na 'n klein huisie in Betanië. Baie min van die mense - indien enige - het Hom sien vertrek en toe hulle ontdek dat Hy weg was, kon hulle nie verstaan wat gebeur het nie.

Baie van die mense het Jesus nooit weer gesien nie totdat hulle Hom weggelei het na Golgota en hulle was heeltemal verbyster. Waarom het hierdie Man, toe Hy skynbaar oor alle mag beskik het, Hom so maklik oorgegee aan Sy vyande? Hulle kon dit glad nie verstaan nie. Ek dink dat die kinders - van alle mense  die bitterste teleurgestel was. Hulle het soveel van Jesus verwag en nou het die mense Hom gekruisig! Dit was hartverskeurend.

Maar 'n paar dae ná Sy kruisiging, het die nuus versprei dat Hy uit die dode opgestaan het. Weer was daar groot opgewondenheid in Jerusalem. Sou hierdie gerugte waar wees?

Ja, dit was waar. Honderde mense het Hom weer gesien - mans, vrouens en kinders. Hulle het toe begin verstaan waarom Hy geweier het om 'n aardse koning te wees. Hy was 'n baie groter as dit.

'n Tyd ná Sy opstanding het Hy na Betanië gegaan en voor die oë van Sy dissipels, ht Hy in die lug opgevaar na die hemel, maar dit was nadat Hy hulle belowe het dat Hy eendag sou terugkom om hulle te kom haal.

Van daardie dag af het die mense verwag om Jesus weer te sien kom in die lug. Dit is nou meer as tweeduisend jaar gelede dat Hy weggegaan het, maar Hy sal nie baie langer meer wegbly nie.

Byna al hierdie dinge het gebeur wat Jesus voorspel het as tekens van Sy wederkoms; daarom sal ons nie lank meer hoef te wag nie. Vandag is daar oor die hele wêreld manne en vroue, seuns en dogters, wat klaarmaak vir Sy koms. Hulle sê aan diegene rondom hulle: "Kyk, jou Koning kom na jou toe!".

En sal ons nie almal bly wees wanneer Hy kom  nie! Ek dink dat die kinders die blyste sal wees, dink julle nie ook so nie?

Dit is moontlik dat Hy in 'n baie donker stormagtige nag sal kom. Van mond tot mond sal die woord gaan: "Jesus kom!"

Ons sal uit die bed spring en na die venster hardloop en daar in die lug sal ons Hom in al Sy heerlikheid sien. Die duisternis sal verdryf word en die nag sal in dag verander word deur die verblindende heerlikheid rondom Hom.

Op daardie oomblik sal diegene wat nie in Hom geglo het nie, baie bang wees, mar die kinders wat Hom liefhet, sal sê: "Dit is onse Jesus, ons het vir Hom gewag. Ons is só bly dat Hy gekom het! (Jes. 25:9).

Radio Kuber Kontrei is 'n gratis Afrikaanse Agtergrond musiek kanaal. Kliek op ► links en luister via TuneIn. Maak asb. die ♥ rooi! deur ons as 'n FAVOURITE te merk. Vind ons APP op Google Play