Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (afgekort FAK) is 'n artikel 21-maatskappy sonder winsbejag wat in Desember 1929 gestig is om die landwye koördinering van Afrikaner-kultuurorganisasies te behartig.

Hulle lede bestaan nie net uit nasionale en provinsiale Afrikaanse organisasies nie, maar het ook individuele lede. Die FAK stel homself ten doel om die belange van Afrikaners en die Afrikaanse-wêreld in die algemeen te bevorder. Die FAK skakel en onderhandel met die regering namens sy ledeorganisasies (sonder om hulle reg om dit self ook te doen weg te neem). Lede van die FAK verkies jaarliks verteenwoordigers vir hulle direksie. Tydens die jaarlikse ledevergadering word ook verslag van aktiwiteite gedoen en verdere optrede beplan.

Die eerste uitvoerende komitee van die pasgestigde Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge in 1929. Mabel Jansen was die eerste vroulike lid van die uitvoerende komitee en behou die onderskeiding dekades lank. Sy dien as lid tot 1935 en op 11 Julie 1974 ken die FAK aan haar die Erepenning vir Volksdiens toe. 

Die FAK bestaa uit drie afdelings, naamlik:

  • Die NP van Wyk Louw-sentrum wat kultuur defineer deur dit eietyds te vertolk en lewensbeskoulik te begrond
  • FAK Kultuurprojekte;
  • Die FAK Federale Netwerk
Die kerndoelwitte van die NP van Wyk Louw-sentrum is om kultuur te definieer dit eietyds te vertolk en lewensbeskoulik te begrond. Die NP van Wyk Louw-sentrum doen dit deur
  • 'n Ideeraamwerk te ontwikkel vir Afrikaners wat fokus op lewensbeskoulike aspekte. Organisasies as deel van 'n oopgesprek te help om standpunte te ontwikel oor aktuele sake wat taal en kultuur raak; Strategiese navorsing wat organisies help om risiko-areas te identifiseer en projekte aan te pak om dit aan te spreek. Afrikanergeskiedenis te vertolk en die geskiedenis aan kinders oor te dra; Die FAK se internasionale kantoor val ook onder die NP van Wyk Louw-sentrum. Die internasionale kantoor het ten doel om 'n Internasionale nuusbrief te versprei aan rolspelers in die Lae Lande; Die Jongeren Project te bestuur; Netwerkgeleenthede te skep deur middel van seminare, kongresse, skakeling met ambassades, ens.