E

  

e. eetlepel; eeu


e.a. en ander, en andere

e.bmn. eerste bootsman

€ euro (Europese munteenheid)

EC Kode vir die Suid-Afrikaanse provinsie Oos-Kaap, volgens die Internasionale Organisasie vir Standardisasie (ISO). Vir volledige identifikasie in ’n internasionale konteks voeg "ZA-" voor die kode. Dus ZA-EC

ed. edisie of editio (uitgawe); edidit (uitgegee of geredigeer)

e.d. en dergelike

Ed.Agb. Edelagbare

e.d.m. en dies meer; en dergelike meer

Edms. Eiendoms


e.e. en elders


EEG  elektroënkefalogram; Europese Ekonomiese Gemeenskap


eenh. eenheid

eerw. eerwaarde

EES eksklusiewe ekonomiese sone

eetk. eetkamer

Ef. Efesiërs (Brief  aan die Efesiërs, boek in die Bybel)

e.g. exempli gratia (byvoorbeeld)

eg. eersgenoemde

EG Europese Gemeenskap

Egip. Egipte; Egipties, Egiptiese

EIEU eerste in, eerste uit (rekeningkunde)


eil. eiland

eint. eintlik, eintlike

ek. eerskomende

EK Eerste Kwartier

EKG elektrokardiogram

EKK eenkanaalkommunikasie-kontroleerder

ekon. ekonomie; ekonomies, ekonomiese

eks. eksameneksemplaar

Eks. Eksodus (boek in die Bybel); Eksellensie

eksp. eksperiment

ekv. enkelvoud

e.l. elektriese lig

elektr. elektrisiteit; elektries, elektriese

elektron. elektronika; elektronies, elektroniese

elektrotegn. elektrotegniek; elektrotegnies, elektrotegniese

ELK Evangeliese Lutherse Kerk

ellipt. ellipties, elliptiese
Em eksameter

EM eerste minister

em. emeritus

Em. Eminensie

embr. embriologie; embriologies, embriologiese

e.m.e. (ook EME) elektromagnetiese eenheid

e.m.k. (ook EMK) elektromotoriese krag

Eng. Engeland; Engels; Engelse

enkl. enklise; enklisis; enklities, enklitiese

ens. ensovoorts

entom. entomologie; entomologies, entomologiese

e.o. ex officio (ampshalwe)

EO elektroniese oorplasing

EOK Ekonomiese Ontwikkelingskorporasie

EOP ekonomiese ontwikkelingsprogram

EOV eensydige onafhanklikheidsverklaring

E-pos elektroniese pos

Er simbool vir erbium (element)

e.s. en suite

Es simbool vir einsteinium (element)

Eseg. Esegiël (boek in die Bybel)

esk. eskader

eskn. eskadron

e.s.m. en so meer

Est. Ester (boek in die Bybel)

et al. et alia of et alii (en ander dinge of mense)

etc. et cetera (ensovoorts)

etim. etimologie; etimologies, etimologiese

etnol. etnologie; etnologies, etnologiese

E.T.S. (ook ETS) Elementêre Tegniese Sertifikaat


et seq. et sequentia ( en die volgende [bladsye, ens.] )

Eu simbool vir europium (element)

EU Europese Unie

euf. eufemisme; eufemisties, eufemistiese

Eur. Europa; Europees, Europese

EURATOM (ook Euratom) EuropeseAtoomenergiegemeenskap

e.v. en volgende

eV elektronvolt

ev. eersvolgende; evangelies, evangeliese; eventueel

Ev. Evangelie; Evangelies, Evangeliese

EVB eerste vakkundige beampte

Ex. Exodus (boek in die Bybel)