# Afrikanerhart - die Trekpad van 'n Nasie

Die Beskeie Veldheer

In die ses maande van sy lewe wat vroeg in die Tweede Vryheidsoorlog nog vir hom oorbly, bewys Generaal Piet Joubert herhaaldelik sy gesonde oordeel, sy insig in krygsituasies en sy militêre waaksaamheid. Dat Petrus Jacobus Joubert op 14 Desember 1880 verkies is as Kommandant-generaal van die Zuid-Afrikaansche Republiek en in elke verkiesing daarna tot die amp herkies is en in die amp gedien het tot met sy afsterwe op 27 Maart 1900, moet nie daaraan gewyt word dat hy 'n besondere kennis van militêre sake gehad het of eienskappe aan die dag gelê het wat van hom 'n leier op militêre gebied gemaak het nie. Sy belangstelling was sy hele lewe lank - hy is al op 20 Januarie 1831 gebore - nie militêr nie maar politiek van aard.
Hy was leier van die sogenaamde "Joubert Party", wie se politieke beleid in sommige opsigte radikaal van dié van president Paul Kruger verskil het, en in elke Staatspresidentsverkiesing het hy hom teen Kruger verkiesbaar gestel. Ook sy toesprake en briewe handel voortdurend oor politieke aangeleenthede en relatief min oor sake van militêre aard.

 

So onthou ek Suid-Afrika