www.myvolk.co.za

9 plays

© Amanda Strydom

https://itunes.apple.com/za/album/ek-loop-die-pad/726617554?i=726618130

https://tunein.com/radio/Radio-Kuber-Kontrei-s263337/

Posted 7 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 30 April 1961

Adv. CR Swart se laaste dag as Goewerneur-generaal van SA

Die onafhanklikheidstrewe van die Nasionale Party was van die begin af in sy grondwet ingeskryf, en in 1934 is die betrokke art. 4 verander toe vir die eerste keer daarin bepaal is dat onafhanklikheid in ’n republikeinse staatsvorm verkry moet word.

Die hoof van so ’n staat sou President heet, maar tot met republiekwording was die staatshoof nog die Goewerneur-generaal. Adv. CR Swart, lank leier van die Nasionale Party in die Vrystaat en sy lewe lank vurige republikein, het op 12 Januarie 1960 die laaste Goewerneur-generaal van SA geword, ’n pos wat hy op hierdie datum neergelê het, hangende sy verkiesing tot die eerste Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika op 31 Mei 1961.

Posted 7 weeks ago
<p>Spotprent vir die Dag: 25 jaar later…<br/></p>

Spotprent vir die Dag: 25 jaar later…

Posted 7 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 29 April 1875

Begin van die Dorslandtrek

Teen die tyd het ’n aantal Transvaalse Boere begin om Transvaal te verlaat op soek na ’n beter tuiste iewers in die onbekende binneland. Die eerste trekgroep het onder leiding van Gert Alberts gestaan en was deeglik georganiseer. Die elf families wat die voortou geneem het en wat later as ’n rampspoedige onderneming sou blyk, het daarin geslaag om met redelike sukses tot by die Ngamimeer te trek.

Dit was egter die groep wat hierna onder leiding van Jan Greyling en Louw du Plessis langs die Krokodilrivier versamel het, wat die grootste teëspoed sou ervaar. Na veel oponthoud het 480 blankes en ’n aantal bediendes met 128 waens en 1058 trekosse in April 1877 die Kalahari aangedurf. Van die begin was daar al onderlinge tweespalt. Boonop was die trek geheel en al te groot vir ’n roete waar water uiters skaars was.

Op plekke moes die water lepelsgewys uitgedeel word, of modder deur handdoeke en hemde gedruk word vir vogtigheid. Die meeste van die vee is in die proses verloor en 37 mense het die eerste twee maande hul lewens gelaat. Vele sou nog later sterf. ’n Derde, dog kleiner trek het kort hierna die Kalahari veilig deurgedring.

Maar die Trek as sodanig is eers grootliks beëindig toe grondgebied teen 1881 in Angola van die Portugese owerheid verkry is.

Posted 7 weeks ago
0 plays

© Coenie de Villiers

https://itunes.apple.com/za/album/daars-n-plek-feat-steve-hofmeyr/1417454043?i=1417454669

Posted 7 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 28 April 1945

Die CNO-Bewaarskool word in Pietermaritzburg geopen

Die beperking op moedertaalonderrig het groot ontevredenheid onder die Afrikaners van Natal ontketen. Uit protes teen hierdie beperking van Afrikaans as taalmedium vir onderrig, is daar op 7 Februarie 1944 in die stadsaal van Pietermaritzburg onder luide applous eenparig besluit om ’n eie CNO-Bewaarskool in die stad te stig.

Kragte is gekoördineer, en die Nasionale Instituut vir Onderwys en Opvoeding van die FAK het in samewerking met die Natalse Aksiekomitee besluit om oor te gaan tot die aankoop van ’n geskikte perseel in Pietermaritzburg waar die CNO-Bewaarskool opgerig sou word.

Daar is daadwerklik oorgegaan tot die insameling van geld, en die nodige bedrag is spoedig ingesamel. ’n Gebou is vir die bedrag van £5 500 aangekoop, en op 28 April 1945 is die CNO-Voortrekker-Bewaarskool amptelik deur prof. JC van Rooy en dr. E Greyling geopen.

Posted 7 weeks ago
10 plays

© Pieter Smith

Posted 7 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 27 April 1897

Chris Blignaut gebore

Met sy voordrag van ligte, humoristies Afrikaanse liedjies, wat hy self op die ukelele begelei het, het Chris August Blignaut groot populariteit geniet en die hele land in die twintiger-dertigerjare deurreis. Die plate wat hy gemaak het, het groot aftrek gekry en ’n groot rol gespeel om die Afrikaner se sanglus aan te wakker en hom aan te spoor om in sy eie taal te sing.

Hy is op 21 Julie 1974 oorlede. Die humoristiese en platvloerse het dikwels vir Afrikaans ’n deurbraak op nuwe terreine gemaak, omdat Nederlands aanvanklik gereserveer was vir die ernstiger, dieper dinge. In ’n tyd toe populêre sang gedreig het om heeltemal te verengels en die Afrikaner gekondisioneer is om sy eie taal te verag, het Chris Blignaut se vrolike en selfversekerde sang die volk aangegryp en die besef laat posvat dat dit lekker is om in Afrikaans te sing.

Posted 7 weeks ago
19 plays

© Tarryn Lamb

https://itunes.apple.com/za/album/vier-woorde/1419608465?i=1419608855

Posted 7 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 26 April 1900

Dr. WHJ Punt gebore

Willem Henry Jacobus Punt is in Pretoria gebore. As seun van Hollandse immigrante, studeer hy aanvanklik aan die staatsgimnasium in Amsterdam en later in Pretoria, waar hy in 1918 matrikuleer. In 1923 behaal hy die BA-graad aan die Universiteit van Pretoria en twee onderwysdiplomas; in 1932 die MA-graad in Aardrykskunde en in 1953 die PhD-graad aan die Universiteit van Stellenbosch met sy baanbrekerswerk Louis Trichardt se laaste skof. Vanweë sy liefde vir die behoud van die historiese oudhede en erfenisse in Suid-Afrika word dr. Punt in 1959 beginner, stigter en direkteur van die Stigting Simon van der Stel, wat hom onder meer ten doel stel om belangrikste historiese geboue van sloping te red, te bewaar en te restoureer.

In 1974 tree hy uit as direkteur. Dr. Punt was stigter van die Louis Trichardttrek-Monumentfonds, wat hom en sy komitee in staat gestel het om die Trichardt-gedenktuin in die destydse Lourenço Marques aan te lê. In 1967 word hy deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns met ’n erepenning vereer vir kultuurhistoriese prestasie, “vir volhardende navorsing, jarelange onvermoeide ywer, taai wilskrag en hooggestemde idealisme”. Dr. Willem Punt is ’n rustelose denker en ’n navorser by uitstek. Met meer as honderd wetenskaplike publikasies van kultuurhistoriese aard, word hy vandag geroem as een van die grootste kultuurhistorici wat Suid-Afrika nog opgelewer het.

Posted 7 weeks ago

Vryheidsdag: Die Geloofsbelydenis van 'n Nasionalis

Posted by Paul Joubert on Friday, April 27, 2012 Under: Ons Geskiedenis

Tans woon daar nagenoeg 2,042,699 blankes in Suid-Afrika wat  na 1976 gebore is en wat gaan deelneem aan Vryheidsdag vieringe op 27 April 2012. Dit verteenwoordig 44,74% van alle blankes wat tans in Suid-Afrika woonagtig is. Vryheidsdag vier die eerste Nasionale verkiesing wat op hierdie dag in 1994 gehou is – waarby alle Suid-Afrikaners hul kon stem kon uitoefen.

Hierdie groep het ook vir die eerste keer hul demokratiese reg om te stem – geniet. Mens kan dus sê dat hierdie landsburgers – as gevolg van hul ouderdom – geen impak gehad het op Apartheid en die Apartheidsera nie. Hulle het die reg om saam met al die ander rassegroepe Vryheidsdag te vier!

Of het hulle? Volgens News24.com het President Jacob Zuma, in sy toespraak aan direkteurs-generaal en adunk direkteurs-generaal van Nasionale- sowel as Provinsiale Regering  op 23 April 2010 gesê: “Failure to deliver to the people of South Africa could no longer be blamed on apartheid after two decades of democracy”.

Teen 2014, wanneer ons volgende Nasionale verkiesing plaasvind, sal meer as 50% van alle blankes in hierdie land “post-apartheid” stemgeregtigdes wees.

Wat beteken burgerskap vir hierdie groep Suid-Afrikaners? Burgerskap omskryf tog die verhouding tussen ‘n persoon en haar of sy land. Burgers beskik gewoonlik oor sekere regte, soos politieke deelname, maar het ook verpligtinge om landswette te gehoorsaam en belasting te betaal. Maar geskiedenis is tog so lief om homself te herhaal. Kan ons as Afrikaner leer uit hierdie les?

Neem byvoorbeeld die situasie in Suid-Afrika tussen 1902 – 1932, nadat die Boere en Engelse in Mei 1902 die vredesverdrag te Vereeniging geteken het. Blanke Afrikaners het hulself vir die eerste keer in die buitebaan bevind – veral op ekonomiese gebied.  Volgens Hermann Giliomee in sy boek Die Afrikaners was daar ook ’n “baby boom” na die oorlog en het jong, blanke Afrikaners wat die werksmark betree het, tussen 1920 en 1926 met nagenoeg 50% toegeneem. Die ekonomie het stagneer en het die Bruto Binnelandse Produk van Suid-Afrika tussen 1920 en 1932 ‘n afname getoon. Daar was ‘n skerp toename in werkloosheid onder jong Afrikaners.

Met ‘n positiewe werksetiek en ’n bereidwilligheid om onder te begin, het die Afrikaner sy soeke na ’n moderne Afrikaneridentiteit begin. Die Spoorweë en Staat het poste verminder en die meeste Afrikaners het op die myne gaan werk.

Toe die eerste uitgawe van Die Brandwag – ’n mooi geillustreerde blad met die ondertitel ‘’n Nasionaal Suid-Afrikaanse blad vir die Huisgesin” - op 31 Mei 1910 verskyn het, het JBM Hertzog die verwelkom as ‘n teken dat die “Afrikaanse volk ontwaak tot ‘n gevoel van eie krag, eiewaarde en selfrespek”.

Ds. Tobie Muller het in 1914 ‘n toespraak gelewer genaamd “Die Geloofsbelydenis van ‘n Nasionalis”. Hierin het hy onverskilligheid oor Afrikaner nasionalisme as”pligsversuim” gesien. Vir hom was die keuse om nasionalis te wees ‘n morele keuse van die diepste betekenis. Daardeur is ’n individu se karakter binne ’n volk gevorm. Die individu moes sy lewensroeping binne die volk vervul en nie op sy eie nie.

Die Afrikaner se sukses en bron van krag was hul vereenselwiging met Suid-Afrika as hul enigste vaderland. Mag hierdie hunkering vandag nog dieselfde waarde hê vir die Afrikaner as 100 jaar gelede.

Cicero,die Romeinse filosoof het reeds in 43 B.C aangehaal: “Niks pas so goed by ’n man as dit wat sy eie is nie.”

In : Ons Geskiedenis 


Tags: afrikaner geskiedenis  afrikaanse erfenis en kultuur  die afrikaner  blanke afrikaners  suid-afrika  vryheidsdag  nasionale verkiesing  jacob zuma  suid-afrikaanse burgerskap  ds. tobie muller  nasionalisme  afrikaner nasionalisme 
www.myvolk.co.za Logo