www.myvolk.co.za

<p>10 posts!</p>

10 posts!

Posted 21 hours ago

Vandag in die Geskiedenis: 24 Maart 1842

Nederlandse skip verhaas Britse anneksasie van Natal

Die onafhanklike republiek wat die Voortrekkers in Natal gestig het, het kortstondig bestaan. Pas nadat die militêre mag van die Zoeloes gebreek was, het die Trekkers hulle in ’n stryd met Brittanje bevind wat die aanwesigheid van die Boere in Natal nie wou duld nie. Na aanvanklike welslae moes die Trekkers, onder aanvoering van Andries Pretorius die stryd ter verdediging van hul staat gewonne gee.

Op 15 Julie 1842 het die Trekkers hulle aan Britse gesag onderwerp. By sommige het die hoop egter geleef dat hul Nederlandse stamland ’n beskermende hand na hulle sou uitsteek. Gerugte van Nederlandse bemoeienis het ontstaan nadat die skip Brazilia op 24 Maart 1842 in Port Natal aangekom het. Aan boord was ene JA Smellekamp wat die Trekkers goedgesind was en verwagtinge van Nederlandse ingryping by hulle gewek het.

Hierdie gerugte het egter juis Brittanje sneller laat optree. Terwyl hy tevore wars van uitbreiding was, is die anneksasie van Natal eensklaps goedgekeur en het die goewerneur sir George Napier Natal op 12 Mei 1842 by wyse van proklamasie tot Britse kolonie verklaar.

’n Maand later, op 9 Junie, het Henry Cloete, wat as kommissaris in Natal benoem is, die proklamasie van 12 Mei op ’n byeenkoms van 400-500 Trekkers in Pietermaritzburg uiteengesit. Dit was ’n bra stormagtige byeenkoms. Weens weerstand onder ’n groep Trekkers het dit tot 8 Augustus 1842 gesloer voordat die Volksraad die proklamasie van 12 Mei aanvaar het. Vergeefs die bloed wat aan Trekkerkant vir onafhanklike bestaan gestort is.

Posted 21 hours ago
<p>Eskom’s Technical Task Team<br/></p>

Eskom’s Technical Task Team

Posted 1 day ago
<p>Eskom RaadopSaal<br/></p>

Eskom RaadopSaal

Posted 2 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 22 Maart 1896

Ons Klyntji was die eerste en by sy verskyning die enigste tydskrif in Afrikaans. Die Patriot, wat in 1876 verskyn het as spreekbuis vir die taalstrewe van die Genootskap vir Regte Afrikaners, het mettertyd in ’n nuusblad verander en het ongewild geraak, veral as gevolg van die veranderde politieke beleid van ds. SJ du Toit.

Om die taalstryd voort te sit, moes ’n nuwe medium gevind word. Op die eerste Afrikaanse taalkongres gehou in die Paarl in Januarie 1896 ter viering van die twintigste verjaardag van Die Patriot, is besluit om ’n Afrikaanse tydskrif in die lewe te roep wat neutraal sou staan ten opsigte van die politieke vraagstukke van daardie tyd, met SJ du Toit as redakteur.

Die tydskrif is dadelik goed ontvang deur die Afrikaner. Na 1900 het dit egter finansieel, veral as gevolg van die Anglo-Boereoorlog, al hoe slegter met Ons Klyntji gegaan, en in 1906 het die laaste uitgawe van die tydskrif verskyn.

Posted 2 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 18 Maart 1834

18 Maart 1834: Maria Koopmans-De Wet gebore Maria Margaretha Koopmans-De Wet is in Kaapstad gebore uit een van die vooraanstaande Kaapse families. As jong dogter is sy aangegryp deur die lotgevalle van die Voortrekkers, die totstandkoming van die twee Boererepublieke en die Anti-Bandietebeweging – almal gebeurtenisse wat bygedra het om ’n vurige patriotisme te ontwikkel.

Haar woning in Strandstraat 23 het die bymekaarkomplek geword van vooraanstaande Kaapse persone en selfs Boerepresidente. Sy het daarna gestreef om die Kaaps-Hollandse tradisies en leefwyse in ere te hou deur haar te beywer vir die bewaring van die volkseie, beskerming van die inheemse flora en die bewaring van die Kasteel.

Sy lewer ook ’n wesenlike bydrae tot die uitbouing van die Hollandse taal, maar dit was veral tydens die Anglo-Boereoorlog dat haar volksdiens tot ’n hoogtepunt uitgevoer is. Haar woning het terselfdertyd die versamelplek geword van goedere wat vir Boerekrygsgevangenes en die Konsentrasiekampe bestem was. Sy is op 2 Augustus 1906 oorlede.

Posted 3 days ago
<p>Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap<br/></p>

Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap

Posted 3 days ago
tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo
Posted 3 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 19 Maart 1906

Die Afrikaner wil voortleef

“Dit is asof die Here ons patriotisme nou dat ons uitgeroei is, beproef om te sien hoe sterk ons nasionaliteit is. Weet dit: as God u as Afrikaners in die wêreld gebring het, verwag Hy ook dat u as Afrikaner sal sterf.”

So het genl. Beyers, volgens ’n berig op die dag in De Volkstem in Pretoria gesê. Dit was kenmerkend van verskeie uitsprake deur politieke en kerklike leiers in die donker jare na die Anglo-Boereoorlog oor die Afrikaner se wil om voort te leef. Ds. HS Bosman sê in sy groeteboodskap van die Transvaalse Kerk aan die Kaapse Sinode: “Ons Kerk is onder, maar niet dood … ons volk is onder, maar niet dood.”

Ds. HC de Wet: “Wij blijven Afrikaners.” En genl. CR de Wet, die vasberade bittereinder, het met pres. Kruger se begrafnis op 16 Desember 1904 gesê: “Onze plicht is het te strijden voor de toekomst.”

Posted 3 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 21 Maart 1881

Op Geloftedag 1880 het die eerste skoot van die Transvaalse Vryheidsoorlog op Potchefstroom geklap, en op 27 Februarie 1881 het die laaste geveg, ’n glansryke oorwinning vir die Boere op Amajuba plaasgevind. ’n Wapenstilstand het gevolg, en pres. JH Brand van die Oranje-Vrystaat het op die toneel verskyn om as onpartydige vriend en raadgewer die onderhandelinge tussen die Boere en Britse verteenwoordigers op 21 Maart 1881 in RC O’Neil se huis by te woon.

’n Ooreenkoms is bereik, waardeur die driemanskap van Transvaal, SJP Kruger, PJ Joubert en MW Pretorius, onderneem het om Britse susereiniteit te aanvaar. Op 3 Augustus 1881 is die Konvensie van Pretoria deur die lede van ’n koninklike kommissie aan die een kant en deur die Transvaalse driemanskap aan die ander kant onderteken. Van dié datum af het Transvaal weer selfbestuur verkry, onderworpe aan die susereiniteit van die Britse kroon, en hy sou voortaan as die Transvaalstaat bekend staan.

Deur die Londen-konvensie van 27 Februarie 1884 is die naam Zuid-Afrikaansche Republiek in ere herstel en het die republiek ’n soewerein onafhanklike staat sonder Britse susereiniteit geword.

Posted 3 days ago

Lotos - land

Posted by Paul Joubert on Saturday, October 24, 2015 Under: Afrikaans: Gedigte

Lotos – land.
Opgedra met erkentlikheid aan Percival Gibbon.
“Let us swear an oath and keep it with an equal mind
In the hollow Lotus Land to live and lie reclined.” Tennyson
(1. Exodus)
Die osse stap aan deur die stowwe:
-Nie die osse van Jan F. Celliers,
Maar rooi Afrikaners en Mowwe
Van die voorste voortrekker, Naudé.

Die waens van Celliers was dit ook nie,
Want oom Neelsie se wa bly weer staan;
Praat nooit van sukkel en spook nie,
En daar voor kom die kaffers al aan.

Had Moses dit swaar met Gods ou Volk,
O laat staan nie vir Pieter Naudé;
Mismoedige Neelsies en Rouvolk
Het vir homo ook grys hare gegee.

Maar wanneer wis Pieter nie raad nie?
En vir watter gevaar sou hy stuit?
Hy word nie vervaard, ook nie kwaad nie!
Maar al bars dit hy beur tog bo uit!

So trek hul al verder en verder
En gesels as die kampvure brand;
Piet luister en skrik, - want o Herder!!
Almal droom van ‘n Luilekkerland!

(2. Kanaän, O Kanaän) 
En werklik na vele gevare
Land hule aan in ‘n skone vallei;
Geen roofdiere daar of barbare;
“Span maar uit, want die trek is verby!”

Ja hier is die Land der Belofte
En die spruitjie is hulle Jordaan;
Elkeen sweer ‘n dure gelofte,
Nooit weer t’rug na Egipte te gaan.

Die bergstrome glinster en klater
En kom skuimend bergaf na die grond,
Wat vrugte is groei langs die water,
Ryp en soet dat dit smelt in die mond.

Die koedoes kom skuur teen die waens,
Die swartwitpens drink melk uit ‘n bak,
Die blou-wildebeeste kom saens
Na die laer op hul dooie gemak.
Die bruinvolk rook deur-‘n-bank dagga
In ‘n salige niksdoen en droom;
Oom Bart se klein Bart ry ‘n kwagga
Sommer bloots sonde halter of toom.

Die rooibokke wei by die tente,
Net so mak soos die bok van ‘n wa;
‘n Landstreek van Leipoldt se lente
Waar geen lewenslas hinder of pla.

Die grond hoef hul maar net te kielie
Vir Malherbe se lande vol graan;
Of Jona se eersteprys mielie
Trou bewaak deur ‘n mak bobbejaan.

(3. Adipositas Praecox – oorgewig)
Die trekkers word al dikker en vetter
In die Luilekkerland in die kloof,
Tot skraal Piet Verster word gesetter
‘, profeet van die lekker geloof!

Geen naat wat nog hou aan ‘n baadjie,
Verantwoordelike knope spring af,
Ou maer Jan de Jaer kry ‘n vaatjie;-
Tot die hond is te lui om te blaf.

Die rietskraalste nooi word al plumper
En die vrouens versit meer geen tree,
Beweging word gaandeweg lomper;
“Wat te erg is, is te erg” sê Naudé.

(4. Naudé loquitur – Naudé praat)
“;n Vyand bedreig ons, O broeders,
En ‘n vyand op wie ons moet let;
Te glad sit jul tawwerts, O Moeders,
Trekkerswee is per slot trekkersvet!

Veel beter om eind’loos te swerwe,
Teen gevare ons man weer te staan,
As hier in gemak te verderwe
En in smorende vet te vergaan!

Veel voorspoed word later ‘n ketting,
En ‘n dwing’land die luie gemak;
Te gronde gaan ons deur vervetting;
More trek ons hier sak en pak!”

(5. Vox Populi – Stem van die mense)
“Die voorstel”, sê Koos van der Merwe,
“Sal ek graag sekondeer, Kommandant!”
“As julle twee lus het vir swerwe.

Goed – maar ons bly in Luilekkerland.”

“Hoor-hoor!” roep nou al die ou rondes,
“Wie’t dan sinnigheid nou weer te trek?
Solank as die vet maar gesond is.”
En so bly hul sit op die plek.

Die aand nog het Koos van der Merwe
En Naudé die vetspan verlaat;
Hul bene na swoege en swerwe
Is al weer van normale formaat.

Maar hoe dit met die ander gesteld is
Dit weet Nugter. ‘n Rondloper-Ier
Beweer dat hul almal gesmelt het
En derhalwe die naam Vet-rivier!

(6. Haec fabella docet – Die storie se les)
Kyk kinders en nou kom die kwessie,
Wat ‘n mens uit die storie moet leer;
Vergeet, nommer een, nooit die les nie,
Vet of maer, om jul ouers te eer!

Of mense al gekskeer of hoe maak,
Praat die waarheid rondborstig prontuit;

Onthou dat jul deure moet toemaak
En vergeet nie julle neuse te snuit!

© A.G. Visser

AG Visser se foto.


In : Afrikaans: Gedigte 


Tags: lotos-land  lotos-land a.g. visser  a.g. visser  afrikaanse gedigte 
www.myvolk.co.za Logo

Make a free website with Yola