www.myvolk.co.za

<p>10 posts!</p>

10 posts!

Posted 21 hours ago

Vandag in die Geskiedenis: 24 Maart 1842

Nederlandse skip verhaas Britse anneksasie van Natal

Die onafhanklike republiek wat die Voortrekkers in Natal gestig het, het kortstondig bestaan. Pas nadat die militêre mag van die Zoeloes gebreek was, het die Trekkers hulle in ’n stryd met Brittanje bevind wat die aanwesigheid van die Boere in Natal nie wou duld nie. Na aanvanklike welslae moes die Trekkers, onder aanvoering van Andries Pretorius die stryd ter verdediging van hul staat gewonne gee.

Op 15 Julie 1842 het die Trekkers hulle aan Britse gesag onderwerp. By sommige het die hoop egter geleef dat hul Nederlandse stamland ’n beskermende hand na hulle sou uitsteek. Gerugte van Nederlandse bemoeienis het ontstaan nadat die skip Brazilia op 24 Maart 1842 in Port Natal aangekom het. Aan boord was ene JA Smellekamp wat die Trekkers goedgesind was en verwagtinge van Nederlandse ingryping by hulle gewek het.

Hierdie gerugte het egter juis Brittanje sneller laat optree. Terwyl hy tevore wars van uitbreiding was, is die anneksasie van Natal eensklaps goedgekeur en het die goewerneur sir George Napier Natal op 12 Mei 1842 by wyse van proklamasie tot Britse kolonie verklaar.

’n Maand later, op 9 Junie, het Henry Cloete, wat as kommissaris in Natal benoem is, die proklamasie van 12 Mei op ’n byeenkoms van 400-500 Trekkers in Pietermaritzburg uiteengesit. Dit was ’n bra stormagtige byeenkoms. Weens weerstand onder ’n groep Trekkers het dit tot 8 Augustus 1842 gesloer voordat die Volksraad die proklamasie van 12 Mei aanvaar het. Vergeefs die bloed wat aan Trekkerkant vir onafhanklike bestaan gestort is.

Posted 21 hours ago
<p>Eskom’s Technical Task Team<br/></p>

Eskom’s Technical Task Team

Posted 1 day ago
<p>Eskom RaadopSaal<br/></p>

Eskom RaadopSaal

Posted 2 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 22 Maart 1896

Ons Klyntji was die eerste en by sy verskyning die enigste tydskrif in Afrikaans. Die Patriot, wat in 1876 verskyn het as spreekbuis vir die taalstrewe van die Genootskap vir Regte Afrikaners, het mettertyd in ’n nuusblad verander en het ongewild geraak, veral as gevolg van die veranderde politieke beleid van ds. SJ du Toit.

Om die taalstryd voort te sit, moes ’n nuwe medium gevind word. Op die eerste Afrikaanse taalkongres gehou in die Paarl in Januarie 1896 ter viering van die twintigste verjaardag van Die Patriot, is besluit om ’n Afrikaanse tydskrif in die lewe te roep wat neutraal sou staan ten opsigte van die politieke vraagstukke van daardie tyd, met SJ du Toit as redakteur.

Die tydskrif is dadelik goed ontvang deur die Afrikaner. Na 1900 het dit egter finansieel, veral as gevolg van die Anglo-Boereoorlog, al hoe slegter met Ons Klyntji gegaan, en in 1906 het die laaste uitgawe van die tydskrif verskyn.

Posted 2 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 18 Maart 1834

18 Maart 1834: Maria Koopmans-De Wet gebore Maria Margaretha Koopmans-De Wet is in Kaapstad gebore uit een van die vooraanstaande Kaapse families. As jong dogter is sy aangegryp deur die lotgevalle van die Voortrekkers, die totstandkoming van die twee Boererepublieke en die Anti-Bandietebeweging – almal gebeurtenisse wat bygedra het om ’n vurige patriotisme te ontwikkel.

Haar woning in Strandstraat 23 het die bymekaarkomplek geword van vooraanstaande Kaapse persone en selfs Boerepresidente. Sy het daarna gestreef om die Kaaps-Hollandse tradisies en leefwyse in ere te hou deur haar te beywer vir die bewaring van die volkseie, beskerming van die inheemse flora en die bewaring van die Kasteel.

Sy lewer ook ’n wesenlike bydrae tot die uitbouing van die Hollandse taal, maar dit was veral tydens die Anglo-Boereoorlog dat haar volksdiens tot ’n hoogtepunt uitgevoer is. Haar woning het terselfdertyd die versamelplek geword van goedere wat vir Boerekrygsgevangenes en die Konsentrasiekampe bestem was. Sy is op 2 Augustus 1906 oorlede.

Posted 3 days ago
<p>Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap<br/></p>

Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap

Posted 3 days ago
tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo
Posted 3 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 19 Maart 1906

Die Afrikaner wil voortleef

“Dit is asof die Here ons patriotisme nou dat ons uitgeroei is, beproef om te sien hoe sterk ons nasionaliteit is. Weet dit: as God u as Afrikaners in die wêreld gebring het, verwag Hy ook dat u as Afrikaner sal sterf.”

So het genl. Beyers, volgens ’n berig op die dag in De Volkstem in Pretoria gesê. Dit was kenmerkend van verskeie uitsprake deur politieke en kerklike leiers in die donker jare na die Anglo-Boereoorlog oor die Afrikaner se wil om voort te leef. Ds. HS Bosman sê in sy groeteboodskap van die Transvaalse Kerk aan die Kaapse Sinode: “Ons Kerk is onder, maar niet dood … ons volk is onder, maar niet dood.”

Ds. HC de Wet: “Wij blijven Afrikaners.” En genl. CR de Wet, die vasberade bittereinder, het met pres. Kruger se begrafnis op 16 Desember 1904 gesê: “Onze plicht is het te strijden voor de toekomst.”

Posted 3 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 21 Maart 1881

Op Geloftedag 1880 het die eerste skoot van die Transvaalse Vryheidsoorlog op Potchefstroom geklap, en op 27 Februarie 1881 het die laaste geveg, ’n glansryke oorwinning vir die Boere op Amajuba plaasgevind. ’n Wapenstilstand het gevolg, en pres. JH Brand van die Oranje-Vrystaat het op die toneel verskyn om as onpartydige vriend en raadgewer die onderhandelinge tussen die Boere en Britse verteenwoordigers op 21 Maart 1881 in RC O’Neil se huis by te woon.

’n Ooreenkoms is bereik, waardeur die driemanskap van Transvaal, SJP Kruger, PJ Joubert en MW Pretorius, onderneem het om Britse susereiniteit te aanvaar. Op 3 Augustus 1881 is die Konvensie van Pretoria deur die lede van ’n koninklike kommissie aan die een kant en deur die Transvaalse driemanskap aan die ander kant onderteken. Van dié datum af het Transvaal weer selfbestuur verkry, onderworpe aan die susereiniteit van die Britse kroon, en hy sou voortaan as die Transvaalstaat bekend staan.

Deur die Londen-konvensie van 27 Februarie 1884 is die naam Zuid-Afrikaansche Republiek in ere herstel en het die republiek ’n soewerein onafhanklike staat sonder Britse susereiniteit geword.

Posted 3 days ago

Die Erfenis van Ons Vaders...

Posted by Paul Joubert on Saturday, September 1, 2012 Under: Ons Geskiedenis

Dinsdag, 30 Mei 1961 het Ds. P.J Jordaan van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Drie Riviere die feesprogram by Laerskool Drie Riviere (geleë te Limpopo straat) geopen. Die feesprogram was die inhuldiging van die gedenkteken wat opgerig is op die skool se terrein, ter viering van die Republiekwording van Suid-Afrika, wat die volgende dag sou plaasvind. 

Sy tema "Die Erfenis van ons vaders..." was heel gepas, en hy het uit die Bybel aangehaal uit 1 Konings 21 verse 2 - 4. 

"...Agab het met Nabot gaan praat en vir hom gesê: "Gee jou winderd vir my vir 'n kruietuin, want dit lê net langs my huis; dan gee ek jou 'n beter wingerd in die plek daarvan. Of as jy wil, sal ek jou daarvoor betaal." Maar Nabot het vir Agab geantwoord: "Mag die Here my daarvan bewaar dat ek die erfgrond van my voorouers ooit aan u sou afstaan!". Hierop het Agab bedruk en kwaad huis toe gegaan omdat Nabot die Jisreëliet vir hom gesê het: "ek sal nooit die erfgrond van my familie aan u afstaan nie". Hy het op sy bed gaan lê met sy gesig na die muur toe en hy wou niks eet nie. 

Ds. Jordaan se toesprakie lui: "...Kinders, ek wil nie eintlik praat oor hierdie teks nie, ek wil wel 'n paar sakies noem sodat julle kan verstaan wat ons gelees het en kan weet hoe om dit op julle self toe te pas. Nabot se wingerd was 'n erfenis wat hy deur die Here van sy voorvaders ontvang het - daarom mag hy dit selfs nie eens aan die koning veruil, gee of verkoop nie. Ons het ook sulke erfenisse ontvang, wat ons nooit mag prysgee nie:

1. 'n Vaderland - ons sonnige Suid-Afrika - 'n vrye land! 'n Land met bloed gekoop!

2. 'n Moedertaal - vir ons die mooiste taal op aarde!

3. 'n Eie Geskiedenis - van Jan van Riebeek, Franse Hugenote, Voortrekkers, die Boererepublieke, die oorloë van Suid-Afrika 

    en Gods handelswyse met ons volk.

4. Ons geskiedenis - ons vrome voorouers het met hul godsdiens hierdie land gemaak wat hy is. Bewaar julle erfenis - en 

     waardeer dit!

Sê vandag: "Vaderland, ons sal die adel van jou naam met ere dra. Waar en trou as Afrikaners - kinders van Suid-Afrika! Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry!"

Die feesprogram is begin met die vlaghuising, en ek wonder of die skool toe reeds die "nuwe Rupubliek" vlag in besit sou gehad het? Soos bo genoem, het Ds. Jordaan in egte Nasionalistiese vorm, die boodskap aan die jeug oorgedra. Die onthulling van die gedenksteen is volgens Laerskool Drie Riviere se argiewe, deur "ou moeders Bekker en Lotter" waargeneem. 

Na die onthulling, het personeel van die skool 'n geskiedkundige oorsig gelewer. Ek kon egter niks hiervan in die argiewe opspoor nie. Dr. F.P Jacobsz het daarna gevolg met 'n toespraak "Ons Toekomstaak", waarna bedankings deur Mnr. J.J Gevelink, die Voorsitter van die Skoolkommissie en Skoolraad, behartig is. 

Volgens die skool se argiewe, het 'n goeie aantal ouers die verrigtinge bygewoon en hulle dank uitgespreek vir die interessante en indrukwekkende program wat aangebied is. Die gedenksteen is opgerig deur "Moderne Graniet Grafsteenwerke" teen 'n koste van R150-00. Die bewoording op die gedenksteen is: "Republiek van Suid-Afrika 31 Mei 1961"


In : Ons Geskiedenis 


Tags: ds. p.j jordaan  31 mei 1961  gedenkteken republiekwording vereeniging  gedenkteken republiekwording laerskool drie riviere 
www.myvolk.co.za Logo

Make a free website with Yola