www.myvolk.co.za

Vandag in die Geskiedenis: 26 April 1900

Dr. WHJ Punt gebore

Willem Henry Jacobus Punt is in Pretoria gebore. As seun van Hollandse immigrante, studeer hy aanvanklik aan die staatsgimnasium in Amsterdam en later in Pretoria, waar hy in 1918 matrikuleer. In 1923 behaal hy die BA-graad aan die Universiteit van Pretoria en twee onderwysdiplomas; in 1932 die MA-graad in Aardrykskunde en in 1953 die PhD-graad aan die Universiteit van Stellenbosch met sy baanbrekerswerk Louis Trichardt se laaste skof. Vanweë sy liefde vir die behoud van die historiese oudhede en erfenisse in Suid-Afrika word dr. Punt in 1959 beginner, stigter en direkteur van die Stigting Simon van der Stel, wat hom onder meer ten doel stel om belangrikste historiese geboue van sloping te red, te bewaar en te restoureer.

In 1974 tree hy uit as direkteur. Dr. Punt was stigter van die Louis Trichardttrek-Monumentfonds, wat hom en sy komitee in staat gestel het om die Trichardt-gedenktuin in die destydse Lourenço Marques aan te lê. In 1967 word hy deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns met ’n erepenning vereer vir kultuurhistoriese prestasie, “vir volhardende navorsing, jarelange onvermoeide ywer, taai wilskrag en hooggestemde idealisme”. Dr. Willem Punt is ’n rustelose denker en ’n navorser by uitstek. Met meer as honderd wetenskaplike publikasies van kultuurhistoriese aard, word hy vandag geroem as een van die grootste kultuurhistorici wat Suid-Afrika nog opgelewer het.

Posted 7 weeks ago

Dae uit ons Geskiedenis 8 Desember 1839

Posted by Paul Joubert on Thursday, December 8, 2016 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 8 Desember 1839


Die Reddingsdaadbond (RDB)

Die stigting van die RDB was 'n uitvloeisel van die Simboliese Ossewatrek van 1938. Die doel daarvan was die ekonomiese opheffing van die Afrikaner. Teen 1938 het Suid-Afrika met 'n reuse 'armblankevraagstuk' te kampe gehad. Daar word geskat dat ongeveer 30% van die Afrikaners op daardie stadium ekonomies verarm was.

Dr. J.D. Kestell het gedurende die Voortrekkereeufeesvieringe gepleit vir 'n landswye reddingsdaad-beweging onder die Afrikaners. Die ideaal van 'n volk wat homself deur sy eie werkvermoë en met eie geldelike middele red, is gedurende die Ekonomiese Volkskongres in Bloemfontein van 3 tot 5 Oktober 1939 verwoord. Besluite wat daar geneem is, het regstreeks aanleiding gegee tot die stigting van die Reddingsdaadbond op 8 Desember 1839.

Die breë doelwit van die RDB was om die Afrikaner deur middel van opleiding, beurse en die mobilisering van sy eie kapitaal te help om op 'n effektiewe wyse tot die handels-, industriële en finansiële wêreld toe te tree. Vyf jaar na sy stigting het die RDB met sy leuse 'n Volk red homself' byna 400 takke en 70,000 lede gehad.

Met die hulp van die RDB het talle nuwe sakeondernemings tot stand gekom, is duisende nuwe werksgeleenthede geskep en het 'n groot aantal Afrikaners opleiding of studiebeurse ontvang. Dit alles is onder moeilike oorlogsomstandighede vermag. Met verloop van tyd is die RDB se funksie oorgeneem deur organisasies soos die Federale Volksbeleggings, wat Volkskasbank, Sanlam Versekeringsmaatskappy en Santam gestig het, sowel as die Afrikaanse Handelsinstituut. Die RDB ontbind in 1939.

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-historiese Dagboek
Saamgestel deur Die Vriende van Afrikaans
ISBN  978-0-9814177-6-9


In : Ons Geskiedenis 


Tags: die reddingsdaadbond  rdb  simboliese ossewatrek  dr. j.d. kestell  ekonomiese volkskongres  n volk red homself  federale volksbeleggings  volkskasbank  sanlam versekeringsmaatskappy  santam  afrikaanse handelsinstituut 
www.myvolk.co.za Logo