www.myvolk.co.za

<p>Eskom RaadopSaal<br/></p>

Eskom RaadopSaal

Posted 11 hours ago

Vandag in die Geskiedenis: 22 Maart 1896

Ons Klyntji was die eerste en by sy verskyning die enigste tydskrif in Afrikaans. Die Patriot, wat in 1876 verskyn het as spreekbuis vir die taalstrewe van die Genootskap vir Regte Afrikaners, het mettertyd in ’n nuusblad verander en het ongewild geraak, veral as gevolg van die veranderde politieke beleid van ds. SJ du Toit.

Om die taalstryd voort te sit, moes ’n nuwe medium gevind word. Op die eerste Afrikaanse taalkongres gehou in die Paarl in Januarie 1896 ter viering van die twintigste verjaardag van Die Patriot, is besluit om ’n Afrikaanse tydskrif in die lewe te roep wat neutraal sou staan ten opsigte van die politieke vraagstukke van daardie tyd, met SJ du Toit as redakteur.

Die tydskrif is dadelik goed ontvang deur die Afrikaner. Na 1900 het dit egter finansieel, veral as gevolg van die Anglo-Boereoorlog, al hoe slegter met Ons Klyntji gegaan, en in 1906 het die laaste uitgawe van die tydskrif verskyn.

Posted 11 hours ago

Vandag in die Geskiedenis: 18 Maart 1834

18 Maart 1834: Maria Koopmans-De Wet gebore Maria Margaretha Koopmans-De Wet is in Kaapstad gebore uit een van die vooraanstaande Kaapse families. As jong dogter is sy aangegryp deur die lotgevalle van die Voortrekkers, die totstandkoming van die twee Boererepublieke en die Anti-Bandietebeweging – almal gebeurtenisse wat bygedra het om ’n vurige patriotisme te ontwikkel.

Haar woning in Strandstraat 23 het die bymekaarkomplek geword van vooraanstaande Kaapse persone en selfs Boerepresidente. Sy het daarna gestreef om die Kaaps-Hollandse tradisies en leefwyse in ere te hou deur haar te beywer vir die bewaring van die volkseie, beskerming van die inheemse flora en die bewaring van die Kasteel.

Sy lewer ook ’n wesenlike bydrae tot die uitbouing van die Hollandse taal, maar dit was veral tydens die Anglo-Boereoorlog dat haar volksdiens tot ’n hoogtepunt uitgevoer is. Haar woning het terselfdertyd die versamelplek geword van goedere wat vir Boerekrygsgevangenes en die Konsentrasiekampe bestem was. Sy is op 2 Augustus 1906 oorlede.

Posted 1 day ago
<p>Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap<br/></p>

Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap

Posted 1 day ago
tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo
Posted 1 day ago

Vandag in die Geskiedenis: 19 Maart 1906

Die Afrikaner wil voortleef

“Dit is asof die Here ons patriotisme nou dat ons uitgeroei is, beproef om te sien hoe sterk ons nasionaliteit is. Weet dit: as God u as Afrikaners in die wêreld gebring het, verwag Hy ook dat u as Afrikaner sal sterf.”

So het genl. Beyers, volgens ’n berig op die dag in De Volkstem in Pretoria gesê. Dit was kenmerkend van verskeie uitsprake deur politieke en kerklike leiers in die donker jare na die Anglo-Boereoorlog oor die Afrikaner se wil om voort te leef. Ds. HS Bosman sê in sy groeteboodskap van die Transvaalse Kerk aan die Kaapse Sinode: “Ons Kerk is onder, maar niet dood … ons volk is onder, maar niet dood.”

Ds. HC de Wet: “Wij blijven Afrikaners.” En genl. CR de Wet, die vasberade bittereinder, het met pres. Kruger se begrafnis op 16 Desember 1904 gesê: “Onze plicht is het te strijden voor de toekomst.”

Posted 1 day ago

Vandag in die Geskiedenis: 21 Maart 1881

Op Geloftedag 1880 het die eerste skoot van die Transvaalse Vryheidsoorlog op Potchefstroom geklap, en op 27 Februarie 1881 het die laaste geveg, ’n glansryke oorwinning vir die Boere op Amajuba plaasgevind. ’n Wapenstilstand het gevolg, en pres. JH Brand van die Oranje-Vrystaat het op die toneel verskyn om as onpartydige vriend en raadgewer die onderhandelinge tussen die Boere en Britse verteenwoordigers op 21 Maart 1881 in RC O’Neil se huis by te woon.

’n Ooreenkoms is bereik, waardeur die driemanskap van Transvaal, SJP Kruger, PJ Joubert en MW Pretorius, onderneem het om Britse susereiniteit te aanvaar. Op 3 Augustus 1881 is die Konvensie van Pretoria deur die lede van ’n koninklike kommissie aan die een kant en deur die Transvaalse driemanskap aan die ander kant onderteken. Van dié datum af het Transvaal weer selfbestuur verkry, onderworpe aan die susereiniteit van die Britse kroon, en hy sou voortaan as die Transvaalstaat bekend staan.

Deur die Londen-konvensie van 27 Februarie 1884 is die naam Zuid-Afrikaansche Republiek in ere herstel en het die republiek ’n soewerein onafhanklike staat sonder Britse susereiniteit geword.

Posted 1 day ago

Toets Tumblr

Ek toets om te sien of dit op my webtuiste gaan werk.

Posted 63 weeks ago

Dae uit ons Geskiedenis 18 Augustus 1873

Posted by Paul Joubert on Wednesday, August 17, 2016 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 18 Augustus 1873

Joachim van Plettenberg

Van Plettenberg was vir elf jaar Goewerneur aan die Kaap. Hy is op 8 Maart 1739 in Leeuwarden, Nederland gebore en het in Regte studeer. Ryk Tulbagh se opvolger, baron Pieter van Reede van Oudtshoorn, sterf onderweg na die Kaap en Van Plettenberg is in 1774 in sy plek as Goewerneur aangestel.

Die boere langs die oosgrens het 'n versoekskrif aan die Politieke Raad gestuur waarin 'n eie kerk en skool gevra is. Van Plettenberg het besluit om self ondersoek te gaan instel. In Maart 1778 vertrek hy op 'n reis na die Oosgrens. Hy het by die Graaff-Reinetters aangedoen, by die huidige Colesberg 'n baken opgerig om die noordoostelike grens van die Kolonie aan te dui, tot by die Visrivier en daarna weswaarts met die kus langs na die Kaap getrek.
Op 6 November 1778 het hulle 'n baai bereik wat deur die geselskap na Van Plettenberg vernoem is en wat vandag 'n gewilde toeriste-bestemming is. Van Plettenberg was die Goewerneur wat die verste in die binneland gereis het. Hy het homself deeglik vergewis van omstandighede in die Kolonie.

Tydens sy bewind het die Amerikaanse Vryheidsoorlog (1776-1783) en die oorloë tussen Engeland en Frankryk, heelwat bedrywigheid in Tafelbaai meegebring. Nadat die Britte se plan om die Kaap oor te neem uitgelek het, het die Franse admiraal, Pierre André de Suffren, 'n regiment Franse hulptroepe na die Kaap gebring. Hulle het die Kaap beveilig teen Britse oorname, en 'n ekonomies opbloei veroorsaak.

Tydens Van Plettenberg se bewind het die Kaapse burgers hul ontevredenheid met die regering en die behandeling deur amptenare uitgespreek en 'n lywige petisie na die Here XVII in Holland geneem. Teen 1784 hy hy moed opgegee om die situasie te probeer oplos en sy ontslag in Holland geneem. Hy het op 10 April 1784 die Kaap verlaat is is op 18 Augustus 1793 in Nederland oorlede.

In : Ons Geskiedenis 


Tags: dae uit ons geskiedenis  joachim van plettenberg  leeuwarden nederland  ryk tulbach  pieter van reede van oudtshoorn  pierre andre de suffren   

Make a free website with Yola