Dae uit ons Geskiedenis 13 Oktober 1879

Posted by Paul Joubert on Tuesday, October 11, 2016 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 13 Oktober 1879

Die eerste President van die Oranje-Vrystaat, Josias Phillippus Hoffman, is op 31 Desember 1807 in Stellenbosch gebore en word daar groot. Hoewel Josias baie min formele skoolonderrig gehad het, het hy homself baie goed deur selfstudie bekwaam. Die Hoffman-gesin het ook gereelde kontak met oorsese besoekers gehad, wat hulle visie verbreed het.

In 1840 het hy hom op Sanddrif, later die Smithfiled-distrik, in die Transgariep, later die Oranje-Vrystaat, gevestig waar hy 'n tyd lank skoolgehou het. Sy rustelose aard het hom egter gedwing om 'n transportryer te word wat die Transgariep deurkruis en ook Basoetoeland en Natal besoek het. So het hy Mosjwesjwe ontmoet en het later 'n baie goeie vriend van hom geword. Hy het self later 'n huis vir Mosjwesjwe op Thaba Bosigo gebou.

Met die anneksasie van die Transgariep deur Brittanje in 1848, was Hoffman lojaal teenoor die Britte en gekant teen Andries Pretorius. Ten spyte van Hoffman se aanvanklike teenkanting teen die boere se beswaar teen die anneksasie en hulle aandrang op die ontrekking van die Britte, is hy nogtans telkens deur die boere gevra om saam met ander afgevaardigdes samesprekings oor die toekoms van die gebied by te woon.

Uiteindelik het Hoffman sy siening verander en het hy bygedra tot die sukses van die onderhandelinge om die Vrystaat se onafhanklikheid te verkry. Dit is bekragtig op die Bloemfonteinse Konvensie wat op 23 Februarie 1854 onderteken is. Hy word voorsitter van die waarnemende bestuur totdat 'n permanente regering ingestel kon word.

Hy is verkies tot Volksraadslid en het so 'n goeie indruk gemaak as voorsitter van die eerste Volksraad, dat hy tot die waarnemende Staatspresident aangewys is en in Junie 1854 tot eerste Staatspresident van die Oranje-Vrystaat verkies is. Sy bewind was egter nie baie suksesvol nie. Weens talle probleme het hy bedank in Februarie 1855. Daarna het hy hom op sy plaas afgesonder tot sy dood op 13 Oktober 1879.

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse kultuur-historiese dagboek
Saamgestel deur die Vriende van Afrikaans
ISBN978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: josias phillippus hoffman  sanddrif  die transgariep  die transgariep later oranje-vrystaat  anneksasie transgariep 1848  eerste staatspresident 1854 oranje-vrystaat  dae uit ons geskiedenis 
www.myvolk.co.za Logo