www.myvolk.co.za

<p>10 posts!</p>

10 posts!

Posted 1 day ago

Vandag in die Geskiedenis: 24 Maart 1842

Nederlandse skip verhaas Britse anneksasie van Natal

Die onafhanklike republiek wat die Voortrekkers in Natal gestig het, het kortstondig bestaan. Pas nadat die militêre mag van die Zoeloes gebreek was, het die Trekkers hulle in ’n stryd met Brittanje bevind wat die aanwesigheid van die Boere in Natal nie wou duld nie. Na aanvanklike welslae moes die Trekkers, onder aanvoering van Andries Pretorius die stryd ter verdediging van hul staat gewonne gee.

Op 15 Julie 1842 het die Trekkers hulle aan Britse gesag onderwerp. By sommige het die hoop egter geleef dat hul Nederlandse stamland ’n beskermende hand na hulle sou uitsteek. Gerugte van Nederlandse bemoeienis het ontstaan nadat die skip Brazilia op 24 Maart 1842 in Port Natal aangekom het. Aan boord was ene JA Smellekamp wat die Trekkers goedgesind was en verwagtinge van Nederlandse ingryping by hulle gewek het.

Hierdie gerugte het egter juis Brittanje sneller laat optree. Terwyl hy tevore wars van uitbreiding was, is die anneksasie van Natal eensklaps goedgekeur en het die goewerneur sir George Napier Natal op 12 Mei 1842 by wyse van proklamasie tot Britse kolonie verklaar.

’n Maand later, op 9 Junie, het Henry Cloete, wat as kommissaris in Natal benoem is, die proklamasie van 12 Mei op ’n byeenkoms van 400-500 Trekkers in Pietermaritzburg uiteengesit. Dit was ’n bra stormagtige byeenkoms. Weens weerstand onder ’n groep Trekkers het dit tot 8 Augustus 1842 gesloer voordat die Volksraad die proklamasie van 12 Mei aanvaar het. Vergeefs die bloed wat aan Trekkerkant vir onafhanklike bestaan gestort is.

Posted 1 day ago
<p>Eskom’s Technical Task Team<br/></p>

Eskom’s Technical Task Team

Posted 2 days ago
<p>Eskom RaadopSaal<br/></p>

Eskom RaadopSaal

Posted 3 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 22 Maart 1896

Ons Klyntji was die eerste en by sy verskyning die enigste tydskrif in Afrikaans. Die Patriot, wat in 1876 verskyn het as spreekbuis vir die taalstrewe van die Genootskap vir Regte Afrikaners, het mettertyd in ’n nuusblad verander en het ongewild geraak, veral as gevolg van die veranderde politieke beleid van ds. SJ du Toit.

Om die taalstryd voort te sit, moes ’n nuwe medium gevind word. Op die eerste Afrikaanse taalkongres gehou in die Paarl in Januarie 1896 ter viering van die twintigste verjaardag van Die Patriot, is besluit om ’n Afrikaanse tydskrif in die lewe te roep wat neutraal sou staan ten opsigte van die politieke vraagstukke van daardie tyd, met SJ du Toit as redakteur.

Die tydskrif is dadelik goed ontvang deur die Afrikaner. Na 1900 het dit egter finansieel, veral as gevolg van die Anglo-Boereoorlog, al hoe slegter met Ons Klyntji gegaan, en in 1906 het die laaste uitgawe van die tydskrif verskyn.

Posted 3 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 18 Maart 1834

18 Maart 1834: Maria Koopmans-De Wet gebore Maria Margaretha Koopmans-De Wet is in Kaapstad gebore uit een van die vooraanstaande Kaapse families. As jong dogter is sy aangegryp deur die lotgevalle van die Voortrekkers, die totstandkoming van die twee Boererepublieke en die Anti-Bandietebeweging – almal gebeurtenisse wat bygedra het om ’n vurige patriotisme te ontwikkel.

Haar woning in Strandstraat 23 het die bymekaarkomplek geword van vooraanstaande Kaapse persone en selfs Boerepresidente. Sy het daarna gestreef om die Kaaps-Hollandse tradisies en leefwyse in ere te hou deur haar te beywer vir die bewaring van die volkseie, beskerming van die inheemse flora en die bewaring van die Kasteel.

Sy lewer ook ’n wesenlike bydrae tot die uitbouing van die Hollandse taal, maar dit was veral tydens die Anglo-Boereoorlog dat haar volksdiens tot ’n hoogtepunt uitgevoer is. Haar woning het terselfdertyd die versamelplek geword van goedere wat vir Boerekrygsgevangenes en die Konsentrasiekampe bestem was. Sy is op 2 Augustus 1906 oorlede.

Posted 4 days ago
<p>Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap<br/></p>

Suid-Afrika en sy ANC-Leierskap

Posted 4 days ago
tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo tumblr photo
Posted 4 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 19 Maart 1906

Die Afrikaner wil voortleef

“Dit is asof die Here ons patriotisme nou dat ons uitgeroei is, beproef om te sien hoe sterk ons nasionaliteit is. Weet dit: as God u as Afrikaners in die wêreld gebring het, verwag Hy ook dat u as Afrikaner sal sterf.”

So het genl. Beyers, volgens ’n berig op die dag in De Volkstem in Pretoria gesê. Dit was kenmerkend van verskeie uitsprake deur politieke en kerklike leiers in die donker jare na die Anglo-Boereoorlog oor die Afrikaner se wil om voort te leef. Ds. HS Bosman sê in sy groeteboodskap van die Transvaalse Kerk aan die Kaapse Sinode: “Ons Kerk is onder, maar niet dood … ons volk is onder, maar niet dood.”

Ds. HC de Wet: “Wij blijven Afrikaners.” En genl. CR de Wet, die vasberade bittereinder, het met pres. Kruger se begrafnis op 16 Desember 1904 gesê: “Onze plicht is het te strijden voor de toekomst.”

Posted 4 days ago

Vandag in die Geskiedenis: 21 Maart 1881

Op Geloftedag 1880 het die eerste skoot van die Transvaalse Vryheidsoorlog op Potchefstroom geklap, en op 27 Februarie 1881 het die laaste geveg, ’n glansryke oorwinning vir die Boere op Amajuba plaasgevind. ’n Wapenstilstand het gevolg, en pres. JH Brand van die Oranje-Vrystaat het op die toneel verskyn om as onpartydige vriend en raadgewer die onderhandelinge tussen die Boere en Britse verteenwoordigers op 21 Maart 1881 in RC O’Neil se huis by te woon.

’n Ooreenkoms is bereik, waardeur die driemanskap van Transvaal, SJP Kruger, PJ Joubert en MW Pretorius, onderneem het om Britse susereiniteit te aanvaar. Op 3 Augustus 1881 is die Konvensie van Pretoria deur die lede van ’n koninklike kommissie aan die een kant en deur die Transvaalse driemanskap aan die ander kant onderteken. Van dié datum af het Transvaal weer selfbestuur verkry, onderworpe aan die susereiniteit van die Britse kroon, en hy sou voortaan as die Transvaalstaat bekend staan.

Deur die Londen-konvensie van 27 Februarie 1884 is die naam Zuid-Afrikaansche Republiek in ere herstel en het die republiek ’n soewerein onafhanklike staat sonder Britse susereiniteit geword.

Posted 4 days ago

Arbeid die sleutel tot Afrikaner Vryheid

Posted by Paul Joubert on Friday, March 15, 2013 Under: Redaksioneel

Afrikaner, luister!

Een honderd jaar gelede het die Afrikaner volk hom presies bevind – soos nou! – in die buitebaan van die Suid-Afrikaanse ekonomie en politiek. Die “keiser” was toe Ingels en nie “Zoeloe” nie. Feit bly staan – ons was oorgelaat aan ons eie lot. Hoewel daar baie verskille is tussen toe en nou, is daar net soveel ooreenkomste wat getref kan word.

Die Afrikaner bevolking was hoofsaaklik “boere” – wat moes terugkeer ‘na afgebrande plase, sonder vee en geld. In die volgende tien jaar het bitter min Afrikaners poste bekom wat deur die Staat geskep is – op uitsondering die Spoorweë of die Mynbedryf.  Eers na 1910 – met Uniewording, het ons na die binnebaan begin beweeg.

As ’n nasie het ons egter lui geword – vanweë die “goedkoop”  swart arbeid wat tot ons beskikking was die afgelope 100 jaar. Hierdie monster het ons egter ingehaal – waar hoofsaaklik swartes nou aandring op lone wat saampraat met wêreldstandaarde – alhoewel die produktiwiteit, kwaliteit, werksetiek en geletterdheid nie daar is nie.

Maar dit is ‘n tammeletjie vir ‘n anner dag – en nie my fokus hier nie.

Sedert 1994 het derduisende van ons kinders oorsee “gaan werk”. Daar het hul enige pos moontlik gevul – 90% daarvan soortgelyk aan wat die meeste swartes wat geen akademiese kwalifikasies besit – doen in Suid-Afrika nie. Verskil is net, hulle het in ponde en dollars verdien – wat goeie geld is in enige taal. En hierin lê ons verborge skat. Ons moet ‘n kopskuif maak – net soos honderd jaar terug – en self vir werkskepping verantwoordelik raak. GEEN WERK is benede jou nie, Afrikaner. Jou oupa het op die Spoorweë gaan werk, of in die myn, of ‘n werker op die plaas. Maar ons leiers het die nasie opgetel, opgebou en geinspireër om binne 48 jaar na die Tweede Boere Oorlog Afrikaner nasionalisme tot ‘n hoogtepunt te dryf en weer die “front runners” van Suid-Afrikaanse Ekonomie en Politiek te word.

Die Indiër in Suid-Afrika oor die afgelope 100 jaar het – met geen stemreg of grondbesit, nie moreel verval soos wat tans sigbaar is onder die ANC kaders en hul volgelinge nie!? Nee, hulle het met ‘n vasberadenheid entrepeneurskap ontwikkel en uitgebrei – en vir mekaar begin sorg. Volgens Quantec Labour Force Survey 2006, was Indiërwerkloosheid 9,6% versus die algehele gemiddelde van 25,2% vir alle bevolkingsgroepe saam. 

Jong Afrikaner seun en dogter – Apartheid was verkeerd en is verby! Maar daar is baie gebeure in die Suid-Afrikaanse politiek die afgelope 100 jaar wat daartoe aanleiding gegee het. Die laaste 20 jaar het die Afrikaner se “skies julle” – “so jammer oor Apartheid” sindroom absoluut ons denkwyses gedomineer. Tot hier toe en nie vêrder nie. Ek is klaar jammer  gesê. Het die “Ingelse” na die Tweede Boere Oorlog loop en jammer vra vir 20 jaar? Beslis nie. Hulle het parallel saam met die Afrikaner beweeg en voorspoed en welvaart geskep in die suidpunt van Afrika – terwyl die res van Afrika in diktatorskap verval het.

Welvaart kom nie as ‘n pakket van die staat nie. Jy word ook nie ryk van ’n salaris nie. Jy verkry die vermoë om welvaart te skep deur Entrepeneurskap te ontwikkel. So, ons is dus halfpad daar – want BEE het die Afrikaner verplig om die laaste twintig jaar sy eie finansiële potjie te krap.

Stap twee is nou om blanke Afrikaanse seuns en dogters aan te stel – ja, hulle moet onder begin. Afrikaner ouer – jou verantwoordelikheid is om hierdie seun en dogter van jou te leer dat werk  - waste sort ook al – adel is en nie ’n sonde of straf nie.  

Richard Maponya, ‘n swart Suid-Afrikaanse besigheidsman en entrepreneur  –wat in 2012 – die Afrika Entrepeneur “Lifetime Award” verower het, sê: “I blame the country’s lack of entrepreneurial activity on black economic empowerment (BEE). BEE fostered a culture of entitlement and expectation that has robbed matriculants and university graduates of the incentive to start their own businesses.”

Dr. Mario Ambrosini – MP vir die Inkatha-Vryheidsparty, sê reguit dat die ANC se “welfare state” van korte duur gaan wees – en sy ondergang gaan bewerkstellig. “Daar is net nie genoeg fondse dat die staat almal finansieël kan dra nie”. En ‘n bewys van sy profetiese woorde is ‘n artikel wat vroeër vandeesmaand oor Zimbabwe se geldsake verskyn het.

The balance in cash-strapped Zimbabwe’s government public account has fallen to just $217 after paying public workers’ salaries last week, Tendai Biti, the country’s finance minister has said. “Last week when we paid civil servants there was $217 (left) in government coffers,” Biti told journalists in the capital Harare on Tuesday, claiming some of the workers had healthier bank balances than the state.

Jong Afrikaner – staan op! Maak die kopskuif. Vat verantwoordelikheid en begin werk – enige werk. 

In : Redaksioneel 


Tags: afrikaner  politiek en ekonomie  afrikaner bevolking  boere  1910 uniewording  tweede boereoorlog  stemreg of grondbesit  quantec labour force survey 2006  apartheid  entrepreneurskap  bee 
www.myvolk.co.za Logo

Make a free website with Yola