www.myvolk.co.za

6 plays

© Amanda Strydom

https://itunes.apple.com/za/album/ek-loop-die-pad/726617554?i=726618130

https://tunein.com/radio/Radio-Kuber-Kontrei-s263337/

Posted 3 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 30 April 1961

Adv. CR Swart se laaste dag as Goewerneur-generaal van SA

Die onafhanklikheidstrewe van die Nasionale Party was van die begin af in sy grondwet ingeskryf, en in 1934 is die betrokke art. 4 verander toe vir die eerste keer daarin bepaal is dat onafhanklikheid in ’n republikeinse staatsvorm verkry moet word.

Die hoof van so ’n staat sou President heet, maar tot met republiekwording was die staatshoof nog die Goewerneur-generaal. Adv. CR Swart, lank leier van die Nasionale Party in die Vrystaat en sy lewe lank vurige republikein, het op 12 Januarie 1960 die laaste Goewerneur-generaal van SA geword, ’n pos wat hy op hierdie datum neergelê het, hangende sy verkiesing tot die eerste Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika op 31 Mei 1961.

Posted 3 weeks ago
<p>Spotprent vir die Dag: 25 jaar later…<br/></p>

Spotprent vir die Dag: 25 jaar later…

Posted 3 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 29 April 1875

Begin van die Dorslandtrek

Teen die tyd het ’n aantal Transvaalse Boere begin om Transvaal te verlaat op soek na ’n beter tuiste iewers in die onbekende binneland. Die eerste trekgroep het onder leiding van Gert Alberts gestaan en was deeglik georganiseer. Die elf families wat die voortou geneem het en wat later as ’n rampspoedige onderneming sou blyk, het daarin geslaag om met redelike sukses tot by die Ngamimeer te trek.

Dit was egter die groep wat hierna onder leiding van Jan Greyling en Louw du Plessis langs die Krokodilrivier versamel het, wat die grootste teëspoed sou ervaar. Na veel oponthoud het 480 blankes en ’n aantal bediendes met 128 waens en 1058 trekosse in April 1877 die Kalahari aangedurf. Van die begin was daar al onderlinge tweespalt. Boonop was die trek geheel en al te groot vir ’n roete waar water uiters skaars was.

Op plekke moes die water lepelsgewys uitgedeel word, of modder deur handdoeke en hemde gedruk word vir vogtigheid. Die meeste van die vee is in die proses verloor en 37 mense het die eerste twee maande hul lewens gelaat. Vele sou nog later sterf. ’n Derde, dog kleiner trek het kort hierna die Kalahari veilig deurgedring.

Maar die Trek as sodanig is eers grootliks beëindig toe grondgebied teen 1881 in Angola van die Portugese owerheid verkry is.

Posted 3 weeks ago
0 plays

© Coenie de Villiers

https://itunes.apple.com/za/album/daars-n-plek-feat-steve-hofmeyr/1417454043?i=1417454669

Posted 4 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 28 April 1945

Die CNO-Bewaarskool word in Pietermaritzburg geopen

Die beperking op moedertaalonderrig het groot ontevredenheid onder die Afrikaners van Natal ontketen. Uit protes teen hierdie beperking van Afrikaans as taalmedium vir onderrig, is daar op 7 Februarie 1944 in die stadsaal van Pietermaritzburg onder luide applous eenparig besluit om ’n eie CNO-Bewaarskool in die stad te stig.

Kragte is gekoördineer, en die Nasionale Instituut vir Onderwys en Opvoeding van die FAK het in samewerking met die Natalse Aksiekomitee besluit om oor te gaan tot die aankoop van ’n geskikte perseel in Pietermaritzburg waar die CNO-Bewaarskool opgerig sou word.

Daar is daadwerklik oorgegaan tot die insameling van geld, en die nodige bedrag is spoedig ingesamel. ’n Gebou is vir die bedrag van £5 500 aangekoop, en op 28 April 1945 is die CNO-Voortrekker-Bewaarskool amptelik deur prof. JC van Rooy en dr. E Greyling geopen.

Posted 4 weeks ago
0 plays

© Pieter Smith

Posted 4 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 27 April 1897

Chris Blignaut gebore

Met sy voordrag van ligte, humoristies Afrikaanse liedjies, wat hy self op die ukelele begelei het, het Chris August Blignaut groot populariteit geniet en die hele land in die twintiger-dertigerjare deurreis. Die plate wat hy gemaak het, het groot aftrek gekry en ’n groot rol gespeel om die Afrikaner se sanglus aan te wakker en hom aan te spoor om in sy eie taal te sing.

Hy is op 21 Julie 1974 oorlede. Die humoristiese en platvloerse het dikwels vir Afrikaans ’n deurbraak op nuwe terreine gemaak, omdat Nederlands aanvanklik gereserveer was vir die ernstiger, dieper dinge. In ’n tyd toe populêre sang gedreig het om heeltemal te verengels en die Afrikaner gekondisioneer is om sy eie taal te verag, het Chris Blignaut se vrolike en selfversekerde sang die volk aangegryp en die besef laat posvat dat dit lekker is om in Afrikaans te sing.

Posted 4 weeks ago
11 plays

© Tarryn Lamb

https://itunes.apple.com/za/album/vier-woorde/1419608465?i=1419608855

Posted 4 weeks ago

Vandag in die Geskiedenis: 26 April 1900

Dr. WHJ Punt gebore

Willem Henry Jacobus Punt is in Pretoria gebore. As seun van Hollandse immigrante, studeer hy aanvanklik aan die staatsgimnasium in Amsterdam en later in Pretoria, waar hy in 1918 matrikuleer. In 1923 behaal hy die BA-graad aan die Universiteit van Pretoria en twee onderwysdiplomas; in 1932 die MA-graad in Aardrykskunde en in 1953 die PhD-graad aan die Universiteit van Stellenbosch met sy baanbrekerswerk Louis Trichardt se laaste skof. Vanweë sy liefde vir die behoud van die historiese oudhede en erfenisse in Suid-Afrika word dr. Punt in 1959 beginner, stigter en direkteur van die Stigting Simon van der Stel, wat hom onder meer ten doel stel om belangrikste historiese geboue van sloping te red, te bewaar en te restoureer.

In 1974 tree hy uit as direkteur. Dr. Punt was stigter van die Louis Trichardttrek-Monumentfonds, wat hom en sy komitee in staat gestel het om die Trichardt-gedenktuin in die destydse Lourenço Marques aan te lê. In 1967 word hy deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns met ’n erepenning vereer vir kultuurhistoriese prestasie, “vir volhardende navorsing, jarelange onvermoeide ywer, taai wilskrag en hooggestemde idealisme”. Dr. Willem Punt is ’n rustelose denker en ’n navorser by uitstek. Met meer as honderd wetenskaplike publikasies van kultuurhistoriese aard, word hy vandag geroem as een van die grootste kultuurhistorici wat Suid-Afrika nog opgelewer het.

Posted 4 weeks ago

'n Hart vir hierdie Land

Posted by Paul Joubert on Saturday, July 13, 2013 Under: Redaksioneel

"...Op U almag vas vertrouend, het ons vadere gebou: skenk ook ons die krag, o Here! Om te handhaaf en te hou. Dat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly: Knegte van die Allerghoogste,teen die hele wêreld vry. Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer: Met ons land en met ons nasie, sal dit wel wees, God regeer..."

Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry. Is dit nog relevant en van toepassing in Suid-Afrika in Julie 2013? Het ons beweeg van waar 'n groot deel van die bevolking (79%) hul rol as Christene moet uitleef, tot 'n sekulêre demokrasie waar Kerk nie meer relevant is nie?

Waar is die Kerk van Suid-Afrika? Op 10 Mei 2013 het Eerwaarde Emeritus Aartsbiskop Desmond Tutu gesê dat hy nie verder vir die ANC kan stem nie, en dat verandering binne die ANC en sy leierskap dringend nodig is. Voel Tutu dat die regering gefaal het in sy verantwoordelikheid om morele waardes te handhaaf? Nelson Mandela, een van Suid-Afrika se grootste seuns het op 20 April 1992 die ZCC in Moria toegespreek. In sy toespraak haal hy die volgende aan: "...Since my release from prison, I have attempted to find a time suitable to both myself and His Grace, Bisphop Lekganyane, so that we could confer about our common aspirations and the challenges facing our nation in these trying times...".  Sestien jaar later, tydens 'n besoek op 27 November 2008 aan ondersteuners in Gauteng, het Jacob Zuma dit beaam: "...No-one can argue South Africa is not based on the principles of God...". 

Volgens D.E de Villiers van die Universiteit Pretoria: Fakulteit Teologie is die bestryding van armoede en onreg, die versorging van siekes, versoening tussen mense wat van mekaar vervreem is, morele vorming en en die uitbou van gesonde huweliks- en en gesinsverhoudinge nog altyd kernaktiwiteite van die kerk. Voeg hierby misdaad, armoede, rassisme, geslags- en seksuele diskriminasie, gesinsverval en MIV/Vigs - wat deur afgevaardigdes van 'n groot aantal kerke in Suid-Afrika by SACLA 2013 uitgesonder is as sogenaamde "reuse" onder probleme waaraan kerke ook dringend aandag behoort te gee. Al hierdie sosio-ekonomiese verval is wat politici ook in 2014 op hul verkiesingsplakkate gaan weerspieël. 

Vanweë die skeiding tussen godsdiens en staat wat die nuwe liberale grondwet afdwing - 'n funksie wat voorheen aan die staat toevertrou is weens die noue verbintenis tussen staat en kerk voor 1994 - het hier dalk 'n leemte gevorm. 'n Leemte waar die individu nou hierdie verantwoordelikheid moes opneem. Met dié skeiding het ons ook van groep tot individu beweeg: My vraag is? Saam met hierdie vryheid van geloof, uitspraak en opinie en skeiding tussen staat en kerk, is 'n verantwoordelikheid gekoppel. 'n Verantwoordelikheid wat deur elke individu in Suid-Afrika opgeneem en uitgevoer moes word? As ons kyk na toestande in ons land, is dit duidelik dat die individu gefaal het om hierdie verantwoordelikheid op te neem. Dit is duidelik dat die Staat gefaal het om hierdie verantwoordelikheid to handhaaf. Dit is duidelik dat die Kerk gefaal het om morele vorming te verkondig. Hoe dra ons dan hierdie boodskap oor? Hoe bereik ons hierdie individu? 

Volgens Wikipedia is Suid-Afrika 'n sekulêre demokrasie met vryheid van geloof. Dit moet vir enige Christen - maak nie saak van watter denominasie - 'n klap in die gesig wees. Ek sou eerder wou hê dat hierdie beskrywing moes lees: 'n Christen demokrasie met vryheid van geloof, waar die meerderheid van sy bevolking diensknegte van die Allerhoogste is, God, Drie-Enig. Volgens Sensus 2001 het 35, 750, 641 miljoen Suid-Afrikaners hul kruisie agter Christen getrek. Hierdie syfer het gedaal na 29, 684, 861 miljoen in 2007 - 'n massiewe daling van 6.25%. Wat het hierdie groot daling veroorsaak? Afrika Tradisionele Geloof het van 0.28% tot 15% gegroei met 6, 056, 487 miljoen Suid-Afrikaners wat hul kruisie hier getrek het. Afrika Tradisionele Geloof is oortuigend oraal. Geen skrifte. Geen hoofkantoor. Geen Voorsitter. Geen webwerf. Die boodskap word al eeue lank van geslag na geslag oorgedra. Weereens dieselfde vraag? Hoe bereik ons hierdie individu? Volgens www.tho-news.blogspot.com konsulteer meer as 80% van die swart Suid-Afrikaanse bevolking met tradisionele "healers". Hul glo dat hierdie "healers" 'n direkte skakel is tussen die twee wêrelde; die een waarin ons lewe, en die een van dood - waar voorvaders besoek kan word en raad gevra kan word. 

Voeg hierdie syfer by 3, 262, 428 miloen ateiste en ongeveer 6 miljoen onwettige immigrante, en ons sit met nagenoeg 36% van ons totale bevolking wat moreel nie deur die Kerk beinvloed word nie. Verder sit ons met Nederduitse Gereformeerde kerk wat in krisis is. Neem byvoorbeeld die Belhar belydenis - sedert September 1986 veg N.G. lidmate onder mekaar om uitsluitsel hieroor te kry.  Die N.G Kerk sit ook met 'n integriteitskrisis weens sy rol in Apartheid. My persoonlike gevoel is dat die N.G Kerk - soos die Nasionale Party - nie hierdie krisis gaan oorleef nie. Hul enigste hoop om oorlewing is integrasie by 'n ander of groter denominasie.

Die hart was histories beskou as die setel van die siel en die orgaan wat verantwoordelik was vir menslike denke. Waar sit Suid-Afrika se hart tans? Beskik die ANC oor 'n Christelike leier wat by President Zuma kan oorneem? Die ANC beleid in parlement is sekulêr van aard. Gareth van Onselen, in sy berig op 11 Junie 2013 in Business Day Live, dat 'n oomblik van "silent prayer and meditation" toegelaat word met die opening van Parlement. En dit is al. Geen verwysing na God. Geen openlike erkenning. Bah! 

Neels Jackson van die Beeld berig op 11 Maart 2010 dat die Suid-Afrikaanse Raad vir Kerke (SARK) "skerper en minder versoenend in sy kritiek op die regering gaan wees. " Dis een van die uitkomste van twee dae se selfondersoek deur die Raad se Sentrale Komitee. Hulle het woord by daad gevoeg en het op 12 Desember 2012 - in 'n openlike brief aan Zuma en die ANC regering uitgevaar teenoor die morele verval van die ANC, die Regering en Suid-Afrika in die algemeen. Hulle beskuldig ook hooggeplaaste ANC lede dat hul hul morele kompas verloor het. 

In April 2013 het Reuel Khoza, die Voorsitter van Nedbank, die ANC leierskap beskuldig en hul onbevoeg verklaar om Suid-Afrika en sy ontluikende ekonomie in die 21ste eeu te lei.  

4 September 2011 het die Nasionale Religieuse Leierskap Forum en die Nasionale Inter-geloof Leierskap Raad saamgesmelt om die Nasionale Intergeloofsraad van Suid-Afrika te vorm met Aartsbiskop Buti Thalage en Pastoor Ray Mcauley as gesamentlike voorsitters van die Raad. Kan die skeiding tussen staat en kerk die pad oopmaak vir 'n geestelike leier om 'n baie groter rol op politieke vlak te vervul, soos in meeste Muslim lande? Die funksie van die Staat en die funksie van die Kerk is op soveel vlakke dieselfde dat so 'n moontlikheid aangemoedig moet word.

Dit laat my ook dink aan die volgende storie wat ek onlangs gelees het: Die predikant kry die vrou in die onderdorp voor stok omdat sy nie meer die kerkdienste bywoon nie. "Ek sien nie meer jou gesig in die huis van die Here nie, suster. Dit verontrus my, suster, en dit is daarom dat ek vandag hier is. As daar 'n probleem is, moet ons dit hier en nou uit die weg ruim." "Dit is nie oor die preke nie, Dominee. Die boodskappe is mooi. En Dominee het my ook g'n kwaad aangedoen nie". "Nou wat is dit dan, suster?" "Dominee weet mos ek lewe maar net van my goewermentstoelagie. Ek moet die pennies baie keer goed omdraai, Dominee". Wat het dit met die kerkbywoing te doen, suster?" "Ek het nie 'n ordentlike hoed om vir Sondag te gebruik nie, Dominee". "Dis nie die uiterlike wat tel nie, suster. Dis die innerlike wat belangrik is". " Juis, Dominee, die voering is ook flenters."

Suid-Afrika, ons politieke leiers, ons geestelike leiers en ons volk: word stil in jou krisis. Soos ons voorvaders en hul voorvaders. D.J Opperman het eens gesê: "...God het mos in die storm ons volk se leiers tussen klip en blits met baarde, Bybel en sambok gevorm..."

In : Redaksioneel 


Tags: 'n hart vir hierdie land  knegte van die allerhoogste  christene  desmond tutu   
www.myvolk.co.za Logo